Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 18 oktober 2022

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Martin Fransson

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

mötet återupptas ca kl 14.30

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Paus

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Martin Fransson

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Conny Lindahl (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Örjan Mossberg. ordf revisionen

Talare

Emil Andersson, revisor

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Ljungfälleskolan

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Tallgårdens bibliotek

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Växjö BK, Kul med boll

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:55

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Jäderlund

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Torgny Klasson (L)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

1.1 Konstituerande sammanträdets öppnande

1.2 Justering av protokoll

1.3 Godkännande av dagordning

1.4 Redovisning av slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige för perioden 2022-10-15 till 2026-10-14

1.5 Val av kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktige ska vid sitt konstituerande möte utse kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden.

Respektive parti i kommunfullmäktige lämnar vid dagens sammanträde förslag på vilka som ska representera partiet i valberedningen

1.6 Val av kommunfullmäktiges ordförande

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium.

Valberedningen lämnar förslag på ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Paus

1.6 Val av kommunfullmäktiges ordförande

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium.

Valberedningen lämnar förslag på ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

1.7 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

1.8 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

1.9 Tider för kommunfullmäktiges sammanträden i november och december 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska genomföras den 22 november med start klockan 09.00 och den 13 december med start klockan 14.00.

Bakgrund

Nyvalda kommunfullmäktige ska vid sitt första sammanträde besluta om sammanträdestider resterande del av 2022. Kommunfullmäktige har tidigare beslut att sammanträden ska genomföras den 22 november med start klockan 09.00 samt den 13 december start klockan 14.00.

1.10 Tider för kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestider 2023:

2023-02-28. 2023-03-21. 2023-04-18. 2023-05-16. 2023-06-07 (start 9:00), 2023-08-29, 2023-10-17, 2023-11-21 samt 2023-12-12

Sammanträdesdag är tisdagar kl. 14.00 med undantag för mötet i juni som är en onsdag och startar 09.00.

Bakgrund

Nyvalda kommunfullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider 2023.

1.11 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden mandatperioden 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kallelsen med uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022-2026 ska annonseras på kommunens webbplats samt i ortstidningarna Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2018-2022 beslutat att annonsering ska ske på kommunens webbplats samt i ortstidningarna Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren. Kommunfullmäktiges ålderspresident har i samråd med kommunkansliet tagit fram ett förslag på hur sammanträdena ska kungöras.

1.12 Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige samt politiska sekreterare

Bakgrund

Respektive parti anmäler vid dagens sammanträde vilka de har utsett till gruppledare. Partierna har också möjlighet att anmäla förtroendevalda politiska sekreterare. De nuvarande uppdragen som politiska sekreterare sträcker sig till 2022-12-31. Anställda politiska sekreterare sitter till årsskiftet och kan anmälas vid sammanträdet i december.

Konstituerande sammanträdets avslutning

Ordinarie sammanträdets öppnande

2.1 Justering av protokoll

2.2 Godkännande av dagordning

2.3 Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport till och med augusti 2022

2.4 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti 2022, Växjö kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hanteringen av byggnadsnämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 0,5 miljoner kronor för helåret 2022 behandlas i eget ärende.

Bakgrund

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett särskilt revisorsutlåtande.

2.5 Ledamöternas och ersättarnas frågestund

2.6-2.7 Utdelning av priser sker efter ärende 2.19

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott utser Ljungfälleskolan, utbildningsförvaltningen, till årets arbetsplats 2021.

Bakgrund

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom Växjö kommunkoncerns organisation och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Utmärkelsen kan även fungera som ett sätt att lyfta väl fungerande arbetsmetoder. Arbetsgruppen som vinner utmärkelsen tilldelas en summa på 30 000 kronor, dock högst 2 000 kronor per arbetstagare, som kan användas till valfri aktivitet.

Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

 • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
 • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
 • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
 • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

Årets ansökningar

Femton arbetsplatser hade ansökt om att få utmärkelsen i år. Se lista på dessa i kallelsen.

2.8 Motion om att införa gratis mensskydd i Växjös skolor - Maria Garmer (V)

Kommunstyrelsens förslag

Att Kommunfullmäktige besvarar motionen med att utbildningsnämnden redan arbetar med att menssäkra våra skolor och göra mensskydd tillgängligt på skolornas toaletter.

Bakgrund

Maria Garmer (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar:

 • Att Växjö kommun inför gratis mensskydd på alla kommunens grundskolor, grundsärskola, gymnasieskolor och gymnasiesärskola.
 • Att mensskydden finns tillgängliga på eller i anslutning till toaletterna via särskilda automater eller andra lösningar som varje skola anser blir bäst hos dem. Mensskydden ska dock vara tillgängliga under hela skoldagen och inte vara beroende av att personal finns på plats och kan dela ut dem.

2.9 Medborgarförslag om Nordens plats i Växjö

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till tekniska nämnden att skapa en Nordens plats i Växjö.

2. Kostnaden delas mellan tekniska nämnden och kommunfullmäktiges vänortsbudget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen angående skapandet av en Nordens plats med vägskylt som där beskriver både avstånd och väderstreck till Växjös nordiska vänorter. Tekniska nämnden och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens presidier har lämnats möjlighet att yttra sig över förslaget.

2.10 Investering i utjämningsmagasin vid Sundet

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner investeringen gällande utjämningsmagasin vid Sundet i enlighet med bilagt förslag.

2. Totalkostnaden för projektet är kalkylerat till 69,5 miljoner. Om beräknad totalkostnad baserat på inkomna anbud i samband med kommande upphandling överstiger 75 miljoner avbryts upphandlingen.

Bakgrund

När avloppsreningsverket Sundet byggdes 1994 dimensionerades det för ett inkommande flöde (Qdim) på 1500 m3/t och ett högsta flöde (Qmax) på 3000 m3/tim. Praktisk drift genom åren visar att reningsverkets processer klarar att rena avloppsvattnet med bibehållande av hög reningsgrad upp mot 2600 m3/tim. Vid högre flöden uppstår ofta slamflykt med risk att slammet sätter igen sandfiltret. Sandfiltret är reningsverkets poleringssteg som främst skall säkra låga halter av fosfor i utgående avloppsvatten. Detta innebär att avloppsvattnet ofta leds förbi sandfiltret vid höga flöden och ett något sämre renat avloppsvatten går ut i Norra Bergundasjön under högflödessituationer. För att minska antalet tillfällen då avloppsvatten behöver ledas förbi filtersteget eller att bräddning av orenat eller bara delvis renat avloppsvatten måste ske har förslag om anläggande av ett utjämningsmagasin för till avloppsreningsverket inkommande avloppsvatten tagits fram. I det planerade utjämningsmagasinet kan kortvariga flödestoppar lagras och återföras till reningsverket när flödet åter fallit tillbaka. Magasinet är delat i två delar, ett betongmagasin på 7000 m3 och ett jordmagasin på 20 000 m3. Genom studier av historiska flöden kommer betongmagasinet att användas med viss regelbundenhet medan jordmagasinet bara kommer att behövas vid få tillfällen. Att minska utsläppet av framför allt fosfor är en viktig åtgärd för att Norra Bergundasjöns kvalitet ska förbättras och ska ses som en delåtgärd i åtgärdsprogram för Växjösjöarna. För att minska antalet tillfällen då avloppsvatten behöver ledas förbi filtersteget eller att bräddning av orenat eller bara delvis renat avloppsvatten måste ske har förslag om anläggande av ett utjämningsmagasin för till avloppsreningsverket inkommande avloppsvatten tagits fram. I det planerade utjämningsmagasinet kan kortvariga flödestoppar lagras och återföras till reningsverket när flödet åter fallit tillbaka. Magasinet är delat i två delar, ett betongmagasin på 7000 m3 och ett jordmagasin på 20 000 m3. Genom studier av historiska flöden kommer betongmagasinet att användas med viss regelbundenhet medan jordmagasinet bara kommer att behövas vid få tillfällen.

2.11 Justering av exploateringskalkyl VA för verksamhetsområdet Västra Nylanda

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till justering av budgetkalkylen för anläggning av VA-ledningar och dagvattendammar för detaljplan Öjaby 1:17, Västra Nylanda i Öjaby.

Ny reviderad budget är 188 miljoner kronor.

Bakgrund

Den 2020-05-18 vann detaljplanplan för verksamhetsområde Västra Nylanda laga kraft. Vid antagandet av detaljplanen beslutades en budget för VA anläggningar på 95 400 tkr. Vid kalkylen av denna budget användes endast en systemhandling som redovisade en grov detaljprojektering. Ingen markundersökning gjordes i samband med framtagande av detaljplan dvs den kalkyl som togs fram till detaljplanens antagande gjordes innan geotekniken var genomförd. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1 är färdigställt för VA, etapp 2 är under utförande och etapp 3b har precis handlats upp. Etapp 3a återstår men är inkluderad i den totala budgeten. Projektet i sin helhet innebär att VA delen färdigställs först och resterande delar som gata och allmän platsmark färdigställs i senare skede med hänsyn till bland annat etableringar i området. Anledningar till budgetökningen Vid Projektering (ca 15 %) * Ändrat materialval för vattenledning från plast till segjärn för att underlätta den framtida driften. * Grove dimensionering av dagvattenledningar * Större pumpstationer Upphandling (ca 25%) * Dålig konkurrens vid upphandling * Materialpriser och bränslekostnad har stigit * Osäkra kostnader och leveranstider p.g.a. omvärldsläge Under entreprenaden (ca 60%) * Förekomst av av siltiga jordarter har led till att en stor del av massor som skulle återanvändas i VA schakten har bytts mot Fall b massor. * Större förekomst av berg än det som geotekniska undersökningen redovisade. * Större dimension av ledningar medför en bredare sektion att schakta vilket resulterar i en större volym av massor att hantera. * Tidspress ger kostnadsökning för hantering av moränmassor. * Problem med borrningen under väg 25. Ökade kostnader på ca 10 000 tkr.

2.12 VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för kommunalförbund VoB Kronoberg.

2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för VoB Syd AB.

3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Oliver Rosengren (M), Martin Edberg (S) och Tomas Thornell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Bakgrund

VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne. Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig verksamhet bedrivs i VoB Syd AB. Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunalförbundet VoB Kronoberg.

2.13 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend 2021 samt förbundsordning

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend.

2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

3. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Värend.

Jäv

Oliver Rosengren (M), Martin Edberg (S) och Tomas Thornell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Bakgrund

Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds kommun, Lessebo kommun samt Alvesta kommun. Samordningsförbundet Värend är en fristående juridisk person som bildats enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL). Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet och om årsredovisningen kan godkännas. Förbundet har också tagit fram förslag på ny förbundsordning.

2.14 Uppsiktsplikt och Årsredovisning 2021 för Värends Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i Årsredovisningen för Värends Räddningstjänstförbund 2021

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten för år 2021 i Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

I 6 kap 1 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap 2-6 §§ (bolag) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Samma uppföljning som framgår i 6 kap 9 § gällande bolag bedöms gälla även för kommunalförbund, det vill säga att kommunstyrelsen ska i särskilt beslut pröva om den verksamhet som förbundet har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Värends Räddningstjänstförbunds syfte är att verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är Växjö kommun och Alvesta kommun.

2.15 Revidering av Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda.

Bakgrund

Inför ny mandatperiod, då alla pekplattor till förtroendevalda byts, samt en allmän utveckling av IT och tekniskt stöd sedan bestämmelser från 2014 antogs behöver de nu ses över och revideras för att bättre överensstämma med aktuella behov.

2.16 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2023 enligt bilaga 1 och Avgifter för diverse VA-tjänster enligt bilaga 2.

Bakgrund

VA-taxan består av de båda delarna anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifter är en engångsavgift för att täcka kostnader att anordna de allmänna VA-anläggningarna medan brukningsavgiften ska täcka de löpande kostnader som kommunen har för att upprätthålla anläggningarnas funktion. Anläggningsavgifter 2014 togs en plan fram om att nå 100% täckningsgrad genom stegvis höjda anläggningsavgifter för de planerade och pågående exploateringsoch utvidgningsprojekt i kommunen. Sammansättningen av bebyggelse skiljer sig från vad som planerades då framför allt industritomter nu utgör en större andel. 2019 nåddes enligt den planen full kostnadstäckning. Anläggningsavgiften har sedan 2020 varit oförändrad. Sedan dess har prisbilden för anordning av allmän VA-anläggning kraftigt ökat till följd av olika världshändelser. Därför har en ny genomgång av kostnadstäckningsgraden i de nu aktuella projekten genomförts och en bedömning utifrån entreprenadindex för det ökade kostnadsläget tagits fram. Brukningsavgifter Brukningsavgifterna har varit oförändrade sedan 2021 och taxekonstruktionen har varit den samma sedan 2015. De totala intäkterna ökar i takt med att fler brukare av den allmänna anläggningen tillkommer utan att taxan har behövt justeras nämnvärt. VA-verksamheten kommer ha ökade kapitalkostnader vilket kan påverka behovet av att öka brukningsavgifterna på sikt. Intäktsfördelningen mellan vattentjänsterna, Vatten, Spillvatten och Dagvatten, behöver stämmas av mot kostnaderna för respektive tjänst. Avgifter för diverse VA-tjänster Under 2022 tillkommer möjligheten att kunna tanka tekniskt vatten i form av sjövatten i stället för dricksvatten vid en ny vattenkiosk. Detta är ett led i att hushålla med dricksvattenresursen på bästa sett. För att skapa vidare incitament att använda sjövatten i stället för dricksvatten kommer taxorna för de olika vattenkioskerna vara differentierad.

2.17 Redovisning av partistöd för år 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd för år 2021.

Bakgrund

Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående verksamhetsår. I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269. Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet. Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad varje år.

2.18 Ekonomiskt stöd till föreningar för energikostnader 2022

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd till kommunens föreningar för att klara ökade energikostnader. Stödet beräknas uppgå till 10 miljoner kronor. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta kriterier för stödet så att likvärdighet finns för de föreningar som söker bidraget.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås extra stöd till föreningar för att klara ökade energikostnader. Växjö kommun har ett fantastiskt kultur-, idrotts- och föreningsliv viket starkt bidrar till kommunens attraktivitet, något som måste slås vakt om och fortsätta utvecklas. Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar urholka föreningarnas ekonomi. Mot bakgrund av detta föreslås att Växjö kommun förstärker föreningarnas ekonomi genom ett extra stöd för energikostnader. Stödet beräknas sammantaget uppgå till mellan 7 och 10 miljoner kronor.

2.19 Extra medlemsbidrag Värends räddningstjänst 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om extra medlemsbidrag för att utöka förbundets avsättning för sanering/återställande med 20 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

Växjö kommun är medlem i Värends Räddningstjänstförbund och finansierar därmed del av förbundets verksamhet. Föregående år beslutade kommunfullmäktige om ett extra bidrag för att täcka framtida förpliktelser för sanering om 10 miljoner kronor. Saneringskostnaderna bedöms nu vara mer omfattande varför ytterligare resurser behöver avsättas. Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de mest betydelsefulla källor till spridningen av PFAS till miljön. Miljö- och hälsokontoret i Växjö har bedömt att kompletterande utredning inklusive riskbedömning och åtgärdsutredning behöver göras för det brandövningsområde som förbundet använder. Kostnaden för att sanera eller återställa marken uppskattades under 2021 till ca 10 mnkr. Förändringar från denna uppskattning skulle kommuniceras med Växjö kommun. Detsamma gäller ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i dialog med Växjö kommun. En ny bedömning har gjorts som pekar mot väsentligt ökade kostnader. I enlighet med god redovisningssed ska en avsättning redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är sannolikt att resurser kommer att krävas för att reglera detta och att en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet. Av Lagen om kommunal bokföring och redovisning framgår att en avsättning ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att Värends räddningstjänstförbund har ett behov av att göra ytterligare avsättning för framtida förpliktelser motsvarande 20 mnkr. För att förbundet ska har täckning för avsättningen lämnar, på förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande, Växjö Kommun ett extra medlemsbidrag under 2022. Likt tidigare beslut ska förändringar från denna uppskattning kommuniceras med Växjö kommun. Detsamma gäller ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i dialog med Växjö kommun.

Paus

2.6 Utdelning av pris till årets arbetsplats

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott utser Ljungfälleskolan, utbildningsförvaltningen, till årets arbetsplats 2021.

Bakgrund

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom Växjö kommunkoncerns organisation och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Utmärkelsen kan även fungera som ett sätt att lyfta väl fungerande arbetsmetoder. Arbetsgruppen som vinner utmärkelsen tilldelas en summa på 30 000 kronor, dock högst 2 000 kronor per arbetstagare, som kan användas till valfri aktivitet.

Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

 • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
 • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
 • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
 • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

Årets ansökningar

Femton arbetsplatser hade ansökt om att få utmärkelsen i år. Se lista på dessa i kallelsen.

2.7 Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2022 tilldelas

Tallgårdens bibliotek. 

Motivering:
Tallgårdens bibliotek är ett centrum och en betydelsefull mötesplats för många. I de nyrenoverade lokalerna erbjuder de aktiviteter på olika språk, utöver deras uppdrag, som riktar sig till olika målgrupper. Tallgårdens biblioteket arbetar engagerat genom att söka medel för egna projekt med syftet att utöka verksamheten. Det är en plats där alla kan få hjälp oavsett ålder, kön eller etnicitet. Tallgårdens bibliotek har särskild betydelse för folkbildning i området. Tallgårdens biblioteket i Växjö kommun uppmärksammas för sitt engagemang och inkluderande arbete genom att få Växjö kommuns mångfaldspris 2022 ur ett medarbetar-och verksamhetsperspektiv.

Jan Niklasson, ordförande i BK:s sektion för personer med funktionsnedsättning, Kul med Boll

Motivering:
Under sitt fleråriga engagemang har Jan lyckats utveckla denna sektion till en värdefull plats för ett 20-tal ungdomar som är med i laget. Jan arbetar pedagogiskt med att främja de bästa kvaliteterna som ungdomarna har. Tack vare Jans arbete har sektionen fått sponsorer och han har etablerat kontakt med andra lag och kommuner. Detta ledde till att ungdomarna har fått vara med om äventyr som för många varit deras största dröm i livet som till exempel Gothia Cup. Jans insatser bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och jämställda livsvillkor mellan människor. För detta långsiktiga och goda arbete för sammanhållning och delaktighet tilldelas Jan Niklasson kommuns mångfaldspris 2021 ur ett samhällsperspektiv.

2. Kommunstyrelsen fördelar 1/2 av prissumman (12 075 kronor) till vardera pristagaren. Prissumman för verksamhetsperspektivet ska användas till någon form av arbetsplatsrelaterad aktivitet.

3. Mångfaldspris ska delas ut på kommunfullmäktigemöte den 30 augusti.

Bakgrund

Kommunstyrelsen utser årligen pristagare till Växjö kommuns mångfaldspris.

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i mångfaldsprogrammet och delas ut för två olika delar: samhällsperspektivet och verksamhets-/medarbetarperspektivet.

2.20 Amorteringsbefrielse hösten 2022 samt helår 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar föreningar och föreningsägda fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende perioden 2022- 09-01—2023-12-31 på utestående lån beviljade av Växjö kommun.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 månader på utestående lån till föreningar och föreningsägda fastighetsbolag beviljade av Växjö kommun avseende räntebetalningar som förfaller under perioden 2022-09-01—2023-12-31.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ge ekonomi- och finanschefen rätt att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 månader på utestående lån till föreningar och föreningsägda fastighetsbolag beviljade av Växjö kommun avseende räntebetalningar som förfaller under perioden 2022-09-01—2023-12-31.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås en amorteringsbefrielse för föreningar och föreningsägda fastighetsbolag på utestående lån beviljade av Växjö kommun. Växjö kommun har ett fantastiskt kultur-, idrotts- och föreningsliv viket starkt bidrar till kommunens attraktivitet, något som måste slås vakt om och fortsätta utvecklas. Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar urholka föreningarnas ekonomi. De ekonomiska effekterna i stort för föreningslivet i Växjö kommun är svårbedömda, men situationen är redan nu allvarlig. En amorteringsbefrielse innebär en likviditetsförstärkning som ger en ökad motståndskraft och är av stor vikt för att föreningarna skall kunna ta sig igenom en tid med exceptionellt hög prisutveckling. Amorteringsbefrielse, till skillnad från amorteringsanstånd, innebär inte att man endast kortsiktigt skjuter på en amortering. En amorteringsbefrielse innebär att eftergiften är långsiktig och återbetalas först i samband med lånets slutförfallodag, alternativt förlängs lånet ytterligare. Amorteringsbefrielsen gäller endast en eftergift i tid avseende när en del av lånet skall återbetalas, det gäller inte en eftergift avseende räntebetalningar som skall fullföljas enligt avtal. Därmed uppstår inte heller någon kostnad för Växjö kommun, åtgärden påverkar endast vår likviditet (i mindre och klart hanterbar omfattning). Eventuell krishantering genom nya lån för att täcka kostnadsökningar och förluster bör ej övervägas, det kan inte försvaras och hanteras inom ramen för den kommunala kompetensen.

2.21 Fond för investeringar i energieffektiva lösningar 2022

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fond för investeringar i energieffektiva lösningar, riktad mot föreningar och föreningsägda bolag i Växjö kommun. Fondens storlek ska uppgå till 40 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett regelverk för dess hantering.

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens presidium rätt att fatta beslut om beviljande av de investeringsstöd som ska utbetalas ur fonden. Investeringsstöden måste vara slutligt behandlade och beslutade under 2022.

Kostnaden ska belasta gemensam finansiering 2022 eller vid behov eget kapital.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås att upprätta en fond för investeringar i energieffektiva lösningar, riktad mot föreningar i Växjö kommun. Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar urholka föreningarnas ekonomi. Växjö kommun har ett fantastiskt kultur-, idrotts- och föreningsliv viket starkt bidrar till kommunens attraktivitet, något som måste slås vakt om och fortsätta utvecklas. Därför vill Växjö kommun proaktivt ge föreningarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna investera i mer energieffektiva lösningar, vilket leder till ett minskat behov el och därmed minskade kostnader. Utöver ett förslag om akut stöd till föreningslivet på kort sikt föreslås en avsättning på 40 miljoner kronor i en fond så att föreningarna kan ansöka om investeringsstöd.

2.22 Upprustning av Kronobergs slottsruin 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 miljoner kronor för att medfinansiera en upprustning av Kronobergs slottsruin förutsatt att staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet och avsätter ytterligare medel för upprustning för att säkerställa ett öppethållande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i § 273/2022 beslutat följande: 1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva ansvarig myndighet och minister med hemställan om att ta sitt ansvar för att säkerställa öppethållandet av Kronobergs slottsruin för invånare och besökare även i framtiden. 2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att reservera 10 miljoner kronor av innevarande års överskott för att påbörja räddningen av Kronobergs slottsruin under förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar. På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås kommunfullmäktige tillskjuta medel för att rusta upp Kronobergs slottsruin. Växjö kommuns olika besöksmål är viktiga för vår attraktionskraft, både för invånare, besökare och ur ett näringsperspektiv. Kronobergs slottsruin är ett av våra största besöksmål som årligen lockar 10 000-tals besökare till vårt län och vår kommun. Det är staten som har underhållsansvaret för slottsruinen. Trots detta tillskjuter Växjö kommun 10 miljoner kronor för att rusta upp området under förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet.

2.23 Skolsatsningar 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja satsningar på 15 miljoner kronor på inköp av bland annat nya läromedel, böcker och verktyg. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

Det är av stor betydelse att få en bra skolgång för att få en bra start i livet. Fysiska läromedel är en viktig del i den pedagogiska verktygslådan och behöver ständig förnyelse. Därför gjordes inköp av nya läromedel för 10 miljoner kronor redan under hösten 2021. På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås under 2022 ytterligare satsningar med 15 miljoner kronor för att stärka upp förutsättningarna för både skolpersonal och elever. Fokus för satsningen är inköp av fysiska läromedel. Det avser exempelvis nya klassuppsättningar, bibliotekslitteratur och nya redskap/verktyg för ämnen av mer praktisk karaktär. Vidare behövs en uppfräschning av skolmiljöerna genom bland annat inköp av nya möbler. Satsningen innebär även menssäkring av 45 skolor, samt inköp av nya hjärtstartare och utbildning för att vår personal ska kunna agera.

2.24 Utveckla Evedal 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Vöfab om 5 miljoner kronor för att utveckla Evedals badplats. Aktieägartillskottet ges under förutsättning att Vöfabs styrelse beslutar om att ta emot detsamma. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås en satsning för att utveckla Evedalsområdet. Evedalsområdet överläts till Växjö kommun och gåvobrevet var tydligt med att platsen skulle vara till gagn för alla växjöbor. Under de senaste åren har kommunen satsat stort på att tillgängliggöra och tillföra området mervärde för att öka dess attraktivitet. Under hösten påbörjas det nya omklädningsrummet som varit en stor del av satsningen. Ytterligare satsningar föreslås nu för en sammanlagd summa på 5 miljoner kronor. Förslaget innebär ett extra aktieägartillskott till Vöfab för: 1. Rusta upp hopptornet 2. Bygga ny utomhussimstadion på samma plats där det en gång har varit. 3. Ny vågbrytare för att öka säkerheten och skapa bättre förutsättningar för både sjöräddningen att verka för allas trygghet i Helgasjön.

2.25 Carl Milles staty och upprustning av Museiparken 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Vöfab som en av huvudägarna till området Museiparken för upprustning av densamma. Kostnaden belastas gemensam finansiering år 2022 (5 miljoner kronor)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelsens budget finansiera ett inköp av Carl Milles staty Emigranterna (2 miljoner kronor).

Bakgrund

På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås kommunstyrelsen besluta dels om ett aktieägartillskott till Vöfab som en av huvudägarna till området Museiparken (5 miljoner kronor), och dels om ett inköp av Carl Milles staty Emigranterna (2 miljoner kronor). Museiparken och kringliggande verksamheter är en betydelsefull plats för många och ett kulturhistoriskt nav i Växjö och för Kulturparken Småland. Här möts vi av Sveriges äldsta länsmuseum, grundat redan 1867, Glasmuseet och Emigrantmuseet. Området är inte bara en entré till vårt småländska kulturarv, utan även en mötesplats och arena för utomhuskultur så som Scensommar. Området har idag utmaningar med den upplevda tryggheten och når inte sin fulla potential. Tryggheten och parkens attraktivitet behöver öka. Vöfab som en av huvudägarna till området ges därför ett riktat ägartillskott om 5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget att stärka området som besöksmål, genom trygghetsskapande åtgärder som även bidrar till att öka dess attraktivitet som mötesplats och kulturell arena för invånare och besökare. Där till ska kommunstyrelsen avsätta 2 miljoner kronor för inköp av Carl Milles statyn Emigranterna, så den kan återvända hem till Växjö och Emigranthuset.

2.26 Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska få följande tillägg: Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att följande i miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska utgå: Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Ändringen av reglementet ska gälla från och med 19 oktober 2022.

Bakgrund

Regeringen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Lagen börjar gälla från den 1 augusti 2022. Lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har upphävts genom Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och ska därför utgå från reglementet. Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder utgår från reglementet eftersom den upphävts.

2.27 Revidering av Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av punkt 4, Minimibelopp och punkt 4.1, Minimibeloppets storlek, kapitel 1 i ”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2022-01-01”.

2. De nya minimibeloppen för åldersgruppen 19–64 år börjar retroaktivt gälla från och med 1 augusti 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 23 november i § 210/2021 om tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med 2022-01-01. Sedan 2002-07-01 när "Socialtjänstlagen 8 kap. Avgifter" trädde i kraft har kommunen tillämpat att minimibeloppet för yngre personer med funktionshinder beräknats till en nivå som överstiger det lagstadgade minimibeloppet med 10 %. Underlag för det har varit förarbetena till Socialtjänstlagen avgiftsbestämmelser (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre och handikappomsorg s 41) angående levnadsomkostnader för yngre personer med funktionshinder. Den 14 juni 2022 biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut gällande höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen. Denna lag trädde i kraft 2022-08-01. Den 22 juni 2022 fattade riksdagen beslut om extra ändringsbudget och minimibeloppets storlek höjs ytterligare. Denna lag trädde i kraft 2022-08-02 men ska tillämpas från och med 2022-08-01. Ovan lagstadgade minimibelopp är verkställda i avgiftsbesluten för personer som är 65 år eller äldre men för en höjning av minimibeloppet för åldersgruppen 19–64 år behöver beslut fattas av kommunfullmäktige.

2.28 Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB), enligt till ärendet bilagt förslag.

Bakgrund

Växjö kommunföretag AB (VKAB) har till kommunfullmäktige översänt förslag till Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB). Nya ägardirektiv har arbetats fram för VKAB, Vöfab och Vidingehem som ska gälla från och med januari 2023 eller det senare datum när fusionerna är klara. Motsvarande har tagits fram för Växjö Energi AB (VEAB). Ägardirektiven fokuserar på att få en likvärdighet för samtliga bolag och följa önskan av ägarna vilket berör koncernstyrning från kommunkoncernen, processerna från kommunkoncernen, ökat bostadsbyggande i tätorterna utanför centralorten, minskade investeringskostnader i kommunala lokaler, uppdaterade och relevanta finansiella mål/avkastningskrav och vilken utdelning ägaren Växjö kommun förväntar sig årligen. Arbetet med framtagandet av nya ägardirektiv för VEAB har skett i samråd med bolagets ägare och Växjö Energi AB. Dels på tjänstepersonsnivå mellan ansvariga tjänstepersoner och chefsjurist samt dels på politisk nivå i samband med presidie- och ägaröverläggningar med förtroendevalda.

2.29 Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärme- och närvärmepriser 2023.

Bakgrund

Styrelsen för VEAB beslutade den 18 augusti 2022, § 14, att justera fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2023.

2.30 Valärenden från valberedningen

2.31 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

2.32 Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

 • 2022-09-22 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om en fritidsbank
 • 2022-09-19 Utbildningsnämndens beslut över medborgarförslag om program för hemmasittande elever
 • 2022-09-19 Utbildningsnämndens yttrande över uppföljning på granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
 • 2022-09-19 Kommunens revisorers revisionsrapport för granskning av systemstöd i skolverksamheten
 • 2022-09-13 Rapport över ej verkställda beslut SoL 220401 - 0630
 • 2022-09-13 Rapport över ej verkställda beslut LSS 220401 - 0630
 • 2022-09-09 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om övergångställe vid Stenholmens förskola
 • 2022-08-26 Kommunens revisorers beslut gällande granskning av likvärdig skola
 • 2021-06-16 Utbildningsnämndens beslut över medborgarförslag om att Kulturskolan ska huseras i en ny byggnad
 • 2022-07-12 Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden: Öppen scen i Växjö
 • 2022-06-27 Nämnden för Arbete och Välfärd - Årlig uppföljning av Brottsofferjourens arbete för perioden 2021-01-01 - 2023-12-31
 • 2022-06-23 Värends Räddningstjänsts taxa för brandskyddskontroll och sotning 2022
 • 2022-06-17 Utbildningsnämndens beslut gällande medborgarförslag om maskulint självansvar för elever i högstadiet och gymnasiet
 • 2022-06-17 Utbildningsnämndens beslut angående medborgarförslag om ny grundskola i Ingelstad
 • 2022-06-17 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-11 § 64 Medborgarförslag om att idrotta bort ungdomskriminalitet måste få kosta
 • 2022-06-14 Länsstyrelsen Skånes protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 104 ang. Medborgarförslag om belysning vid Sjöbol Ingelstad
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 105 ang. Medborgarförslag om solrosor för Ukraina på Ekobacken
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 106 ang. Medborgarförslag om belysning av isen vid Vattentorget
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 107 ang. Medborgarförslag om lekplats i Gemla
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 108 ang. Medborgarförslag om en klocka vid Växjösjön
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 109 ang. Medborgarförslag om en park på Västra Esplanaden
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 96 ang. Medborgarförslag om behov av hastighetsdämpande åtgärder på Evedalsvägen
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 97 ang. Medborgarförslag om trafiksituation vid Per Lagerkvists skola
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 99 ang. Medborgarförslag om gratis tillgång till offentliga toaletter för diabetiker
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 100 ang. Medborgarförslag om belysning i Domfälleskogen
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 98 ang. Medborgarförslag om övergångställe över Stora Räppevägen
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 101 ang. Medborgarförslag om fler soptunnor i Bokhultet
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 103 ang. Medborgarförslag om hundrastplats - lekplats på söder i Växjö
 • 2022-06-08 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2022-05-25 § 102 ang. Medborgarförslag om belysning och utegym vid Lugnets park, Växjö

2.33 Godkännande av framställda interpellationer

Sammanfattning

Inför dagens sammanträde har tre interpellationer lämnats in:

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero
 • Interpellation till ordföranden i KSOP Andreas Olsson (C) från Björn Kleinhenz (V) om hur Växjö kommun arbetar för att åter få till stånd en facklig samverkan
 • Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om beredskap vid strömavbrott

Dessa behandlas under punkt 35-37 på sammanträdet.

2.34 Redovisning av interpellationssvar från tekniska nämndens ordförande, Sofia Stynsberg (M), till Carin Högstedt (V) om trafikterminal i Sandsbro

Sammanfattning

Carin Högstedt (V) har i en interpellation till Sofia Stynsberg (M) i egenskap av ordförande i tekniska nämnden ställt frågor kring möjligheten av en trafikterminal i Sandsbro. Frågorna handlar om stadstrafiken i stadsutvecklingen och grundar sig i ett tidigare medborgarförslag. Sedan medborgarförslaget skrevs så har omvärlden och vårt närområde förändrats. Vi har haft en pandemi som har påverkat resandet och en översiktsplan som visar på stadsutvecklingsområden. Planer i trafiken som rör kollektivåkandet kräver ett samarbete med regionen som har huvudansvaret för densamma. Vi kommer att följa utvecklingen och fortsätta samtal med regionens trafiknämnd. Frågor och svar:

1. "Två år senare så undrar jag var förslaget befinner sig, på vilket stadium i processen?" Svar: "Frågan är sedan tidigare lyft med Regionen. Med anledning av detta så har frågan utretts och det kan konstateras att om stadsdelen Tofta Sjöstad hade gått vidare så hade alternativet varit gångbart. Men med anledning av att arbetet med denna stadsdel avbrutits så har resandeunderlaget också försvunnit. Att förlänga dagens stadsbusstrafik till en pendlarparkering mitt emot Toftastrand är inte aktuellt med anledning av den ansträngda ekonomin inom Länstrafiken samt de skenande bränslepriserna. En förlängning till föreslagen pendlarparkering skulle även innebära en försämring och förlängning av resan för dagens resenärer. Det är heller inte aktuellt att anlägga en pendlarparkering utan busstrafik till Toftastrand då avståndet från en sådan parkering bedöms vara för lång till befintlig busstrafik. Konstaterades att kommunen och Regionen är överens i frågan och uppvisar samsyn."

2. "Har Växjö kommun haft kontakter med Trafiknämnden? Är båda parter fortfarande intresserade av att förverkliga såväl ändringen av busslinjen som en bättre belägen och större samåkningsplats?" Svar: "Ja, vi har haft och har kontinuerliga kontakter med Trafiknämnden och i denna fråga är vi överens."

3. "Om Trafiknämnden sviktar, kan kommunen ändå iordningställa en samåkningsplats på vårt förslag till placering i väntan på busshållplatsen?" Svar: "Nej, det ser vi inte som aktuellt just nu."

4. "Vilken tidshorisont har du för en föreslagen och bättre placering av Trafikterminal i Sandsbro? Svar: "Frågan ägs inte helt av kommunen. Vi kommer inte anlägga en större terminal utan trafik från Länstrafiken."

2.35 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero

Sammanfattning

Christer Svensson (SD) har ställt följande Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) ang. Momsdetektiven Refero: "Välfärden är momsbefriad (utbildning, vård och omsorg). Det betyder att kommuner och regioner inte får återbetalning av den moms de själva betalar på verksamheternas inköp. Momsen blir då en stor kostnad för sektorn. Kommuner kompenseras för sina momskostnader i ett eget system vid sidan om, i ett så kallat kommunkontosystem. Detta ger vår verksamhet en fördel gentemot privata utförare på välfärdsområdet som inte får återsöka sina momskostnader. Därför finns en särskild kompensation vid upphandling från privata utförare för att neutralisera momsskillnaden. Det finns flera specialregler (hyra av lokaler för boenden och hvb) och ersättningar vid upphandlingar från privata utförare. Växjö kommun har anlitat konsultbolaget Refero då man saknar spetskompetensen av ekonomisk expertis och dataanalyser. Refero var det bolag som vann anbudet på momsåtervinning i Växjö. Vi fick ett förmånligt pris till 7,99 procents provision där det ingår ett flertal andra kommuner. Momsregler är knepiga och de ändras över tid. Frågor man kan ställa sig är hur mycket Refero hittat som vi kan återsöka.

 1. Vilka summor rör det sig momsdetektiven Refero upptäckt?
 2. Har vi gjort förluster som är för gamla att rädda?
 3. Vilka lärdomar har kommunen dragit för att undvika samma misstag i framtiden? Och vilka är så fall misstagen vi gjort?
 4. Vad ligger snittuppdraget på de andra kommunerna som Refero hittat i felaktiga redovisningar?
 5. Vilka är de andra kommunerna som är med i upphandlingen?"

2.34 Redovisning av interpellationssvar från tekniska nämndens ordförande, Sofia Stynsberg (M), till Carin Högstedt (V) om trafikterminal i Sandsbro

Sammanfattning

Carin Högstedt (V) har i en interpellation till Sofia Stynsberg (M) i egenskap av ordförande i tekniska nämnden ställt frågor kring möjligheten av en trafikterminal i Sandsbro. Frågorna handlar om stadstrafiken i stadsutvecklingen och grundar sig i ett tidigare medborgarförslag. Sedan medborgarförslaget skrevs så har omvärlden och vårt närområde förändrats. Vi har haft en pandemi som har påverkat resandet och en översiktsplan som visar på stadsutvecklingsområden. Planer i trafiken som rör kollektivåkandet kräver ett samarbete med regionen som har huvudansvaret för densamma. Vi kommer att följa utvecklingen och fortsätta samtal med regionens trafiknämnd. Frågor och svar:

1. "Två år senare så undrar jag var förslaget befinner sig, på vilket stadium i processen?" Svar: "Frågan är sedan tidigare lyft med Regionen. Med anledning av detta så har frågan utretts och det kan konstateras att om stadsdelen Tofta Sjöstad hade gått vidare så hade alternativet varit gångbart. Men med anledning av att arbetet med denna stadsdel avbrutits så har resandeunderlaget också försvunnit. Att förlänga dagens stadsbusstrafik till en pendlarparkering mitt emot Toftastrand är inte aktuellt med anledning av den ansträngda ekonomin inom Länstrafiken samt de skenande bränslepriserna. En förlängning till föreslagen pendlarparkering skulle även innebära en försämring och förlängning av resan för dagens resenärer. Det är heller inte aktuellt att anlägga en pendlarparkering utan busstrafik till Toftastrand då avståndet från en sådan parkering bedöms vara för lång till befintlig busstrafik. Konstaterades att kommunen och Regionen är överens i frågan och uppvisar samsyn."

2. "Har Växjö kommun haft kontakter med Trafiknämnden? Är båda parter fortfarande intresserade av att förverkliga såväl ändringen av busslinjen som en bättre belägen och större samåkningsplats?" Svar: "Ja, vi har haft och har kontinuerliga kontakter med Trafiknämnden och i denna fråga är vi överens."

3. "Om Trafiknämnden sviktar, kan kommunen ändå iordningställa en samåkningsplats på vårt förslag till placering i väntan på busshållplatsen?" Svar: "Nej, det ser vi inte som aktuellt just nu."

4. "Vilken tidshorisont har du för en föreslagen och bättre placering av Trafikterminal i Sandsbro? Svar: "Frågan ägs inte helt av kommunen. Vi kommer inte anlägga en större terminal utan trafik från Länstrafiken."

2.36 Interpellation till ordföranden i KSOP Andreas Olsson (C) från Björn Kleinhenz (V) om hur Växjö kommun arbetar för att åter få till stånd en facklig samverkan

Sammanfattning

Andreas Olsson (C) har i detta interpellationssvar besvarat de tre frågorna i Björn Kleinhenz (V) interpellation om facklig samverkan:

 1. "Hur arbetar du som ordförande i KSOP för att en ny samverkan med de i kommunen verksamma fackförbunden ska komma till stånd och var befinner ni er i den processen?

Som förtroendevald och som ordförande i KSOP ingår det i uppdraget att vara mån om och verka för goda relationer med samtliga fackliga parter, oavsett om dessa parter har tecknat ett samverkansavtal med oss som arbetsgivare eller inte. KSOP får kontinuerligt information vid våra sammanträden om hur arbetet fortlöper och det finns en bred enighet inom utskottet i hur hanteringen av frågan ska ske. En god relation med fackliga parter förutsätter att vi som arbetsgivare är tydliga i mål och riktning för verksamheten, att vi har ett ledarskap med helhetssyn på verksamhet, medarbetare, organisation och resurser och att vi har en vilja att fatta beslut i samverkan. Vi ska även leva upp till de krav som lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL ställer på oss som arbetsgivare.

Arbetsgivaren har en målsättning att fatta beslut i samverkan, och har bjudit in samtliga fackliga organisationer som omfattas av vårt kollektivavtal till dialog om samverkan och även bjudit in dem till att delta i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal. I nuläget deltar Kommunal, Fysioterapeuterna, Sveriges Psykologförbund och Vårdförbundet i detta arbete. Utöver dessa fackliga parter ställer sig AKAVIA positiva till att teckna ett nytt samverkansavtal när detta är färdigställt. De fackliga parter som ännu inte deltar i arbetet har en stående inbjudan att delta i processen när de så önskar och har även möjlighet att ansluta sig till det nya samverkansavtal som beräknas vara färdigt under hösten 2022.

 1. Vad ser du att fackföreningar har för roll i att bygga en organisation som kan erbjuda ett hållbart yrkesliv för Växjö kommuns anställda? 

De fackliga organisationerna har en viktig roll i att främja insatser för att genom delaktighet och möjlighet till inflytande skapa engagemang hos medarbetarna och utveckling av verksamheten. Tillsammans med de fackliga parterna vill arbetsgivaren fortsätta prioritera arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för Växjö Kommuns medarbetare. Det är även strategiskt viktigt för att möta de utmaningar vi har för att säkra kompetensförsörjning.

 1. Vilka risker ser du med en återgång till MBL (som nu är den förhandlingsmetod som används gentemot ovan nämnda elva fackförbund)? Kan det leda till ojämlikhet i det fackliga arbetet och dessutom bli resurskrävande och kostsamt för kommunen som arbetsgivare?

Det är viktigt att lyfta fram att MBL också är en form av samverkan och att väldigt många andra svenska kommuner i dagsläget inte har något samverkansavtal, utan arbetar utifrån MBL. Syftet med lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda, vilket säkerställs genom Växjö Kommuns information och förhandling med de fackliga organisationerna. Ett samverkansavtal ersätter delar av såväl arbetsmiljölagen som medbestämmandelagen och skapar förutsättningar för en tidig och mer aktiv dialog mellan parterna gällande utveckling av verksamheten och arbetsmiljön vilket ger ett mer direkt inflytande.

En väl fungerande samverkan kan upplevas som positivt och bidra till ökat engagemang och utveckling i organisationen. Arbetsgivarens målsättning är att avsaknad av samverkan med vissa fackliga organisationer inte ska påverka delaktighet, inflytande och arbetsklimatet för den enskilde medarbetaren på arbetsplatsen. Det viktigt att poängtera att arbetet kring nytt samverkansavtal, primärt är en fråga för våra tjänstepersoner, fackliga organisationer och medarbetare när kommer till de skarpa förhandlingarna. Detta är inte ett arbete som i huvudsak ska utgå från politiken.

De resurser som organisationen avsätter för att arbeta med samverkan/MBL och skyddskommitté skiljer sig inte nämnvärt från när resurser enbart lades på att arbeta med samverkan. Att ta fram ett nytt samverkansavtal är förvisso resurskrävande, men som beskrivits ovan är det ett arbete som vi ser gynnar organisationen på sikt."

2.37 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om beredskap vid strömavbrott

Sammanfattning

Christer Svensson (SD) ställer följande interpellation till ordföranden i omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden:

"Beredskap mot strömavbrott

Före den massiva nedstängningen kärnkraftverk på senare år har vi gått från att vi fick el när vi ville ha det till att få el när vi blir tilldelade det. Den så kallade gröna omställningen leder oss till att effektbristen kräver drastiska åtgärder. Hushåll och företag kommer få elen avstängd under den stundande hösten och vintern. Effekterna kommer fortplanta sig in i samhällsviktiga stöd- och nödsystem som vi idag tar för givna.

Bakgrunden är den effektbrist och effektsäkerhet som uppstått av att Sverige lagt ner fyra kärnkraftreaktorer sedan 2014. Sverige och svenska hushåll måste inte bara förbereda sig på ett vinterhalvår med områden som periodvis inte kommer värmas upp eller ha belysning som en självklarhet. Detta gäller även de äldreboenden som omfattas av frånkopplingen med de trygghetslarm som de omfattas av. Störst risk för strömavbrott i vinter är det i elområde 4, dit Växjö kommun tillhör.

Med anledning av att vi ligger i riskzonen är min fråga:

 • Vilken beredskap nämnderna har vidtagit och kommer att vidta inom kort och långsikt?"

Paus

Allmänhetens frågestund

2.37 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om beredskap vid strömavbrott

Sammanfattning

Christer Svensson (SD) ställer följande interpellation till ordföranden i omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden:

"Beredskap mot strömavbrott

Före den massiva nedstängningen kärnkraftverk på senare år har vi gått från att vi fick el när vi ville ha det till att få el när vi blir tilldelade det. Den så kallade gröna omställningen leder oss till att effektbristen kräver drastiska åtgärder. Hushåll och företag kommer få elen avstängd under den stundande hösten och vintern. Effekterna kommer fortplanta sig in i samhällsviktiga stöd- och nödsystem som vi idag tar för givna.

Bakgrunden är den effektbrist och effektsäkerhet som uppstått av att Sverige lagt ner fyra kärnkraftreaktorer sedan 2014. Sverige och svenska hushåll måste inte bara förbereda sig på ett vinterhalvår med områden som periodvis inte kommer värmas upp eller ha belysning som en självklarhet. Detta gäller även de äldreboenden som omfattas av frånkopplingen med de trygghetslarm som de omfattas av. Störst risk för strömavbrott i vinter är det i elområde 4, dit Växjö kommun tillhör.

Med anledning av att vi ligger i riskzonen är min fråga:

 • Vilken beredskap nämnderna har vidtagit och kommer att vidta inom kort och långsikt?"

Sammanträdets avslutande

Mötesstart: 18 oktober 2022 klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Dagen börjar med ett konstituerande sammanträde och går direkt därefter över till 18 oktobers ordinarie sammanträde.

En länk till båda kallelserna finns här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Växjö kommun. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljs ledamöter och ersättare i nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) fördelas efter resultatet i kommunalvalet:

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

 

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.