Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 13 december 2022

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Björn Torvald Svensson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Conny Lindahl (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Kulla Persson Kraft (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Pia Rönn Johansson (V)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Conny Lindahl (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.20

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Sara Iranshahi (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Glenn Nilsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Jäderlund

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tony Lundstedt (S)

Talare

Denice Brewer (M)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

Luciatåg 2022

Luciatåg med elever från S:t Sigfrids folkhögskolas musiklinje.

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

4. Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, ökat behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av resursfördelningen.
 2. Kommunfullmäktige noterar att omsorgsnämnden beslutat att använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1000 kr) till tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Medarbetarna kommer att förmånsbeskattas på denna förmån.

Bakgrund

Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att vård- och omsorgspersonalens fria arbetskläder ska utökas till att omfatta även fria arbetsskor.

5. Motion om klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som norm - Cheryl Jones Fur (MP), Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel Jansson (MP)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att avslå motionen med hänvisning till kommunens mat- och måltidsplan som är vägledande för beställning av fika och mat.

Bakgrund

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att vi behöver äta annorlunda för att nå klimatmålen och att den mest klimatsmarta maten innehåller färre animalieprodukter. Vidare anförs att en mer klimatsmart mat även är bättre för hälsan och att det finns starka samband mellan köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar. Motionärerna skriver vidare att när Växjö kommun anordnar utbildningar eller middagar bör de som inte vill ha vegetarisk kost få lämna önskemål om annan kost.

6. Förändringar i den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt servicenämnden.
 2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 januari 2023.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden.
 4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
 5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och välfärds förslag i § 171/2022.
 6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023

Reservation

Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Bakgrund

Ett förslag på ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 har tagits fram av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. Med anledning av detta har förslag på nya reglementen arbetats fram. Förslagen till nya reglementen har beretts med representanter för den nya majoriteten. Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 föreslagit en förändring av nämndens reglemente.

Paus

7. Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen.
 2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och nämnden för arbete och välfärd.
 3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen.
 4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd med kommunarkivet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 13 december 2022 besluta om en delvis ny nämndsorganisation för Växjö kommun. Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer upphöra som nämnder vid årsskiftet 2022/2023 och deras uppgifter kommer övertas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Samtidigt kommer samhällsbyggnadsnämnden överta en del uppgifter från kommunstyrelsen Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 beslutat följande: Nämnden för arbete och välfärd föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om: 1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete och välfärd till miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar 2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att justera avgiften för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt förändringarna i konsumentprisindex. 3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023 Uppgiften föreslås föras över till bygg- och miljönämnden. En ny nämnd, servicenämnden, kommer också inrättas som tar över vissa ansvarsområden från kommunstyrelsen. För att de nya nämnderna ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta över information som utgör allmänna handlingar från de tidigare nämnderna. Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed beslut av kommunfullmäktige.

8. Ramjusteringar i budget för Växjö kommun 2023 med anledning av förändringar i den politiska organisationen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om ramjustering mellan nämnder och styrelser i enlighet med specifikationen på sidan 56 i kallelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige föreslås vid sitt sammanträde den 13 december 2022 besluta om ny politisk organisation för mandatperioden 2023– 2026. Med anledning av beslutet behöver ramjusteringar göras i budget för Växjö kommun 2023.

9. Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige föreslås anta till ärendet bilagt förslag till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, med ändringen att fast arvodering i Linnaeus Science Park AB för presidiet ändras till 0 %. 
 2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01

Reservation

Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Bakgrund

Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda ska revideras inför den nya mandatperioden samt med anledning av ny politisk organisation. Förslaget till nya bestämmelser är framtaget av den nya politiska majoriteten i kommunfullmäktige. Samråd har skett med förvaltningen. Procentangivelserna för fasta arvoden i bestämmelserna baseras på beloppet för "Uppdrag för fast tid" i bilagan om arvodesbelopp för förtroendevalda till detta ärende.

10. Revidering av Regler för politiska sekreterare

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till regler för politiska sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag.
 2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.

Bakgrund

Enligt kommunallagen, 4 kap 33–34 §§, får kommuner och landsting anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Syftet med rollen är främst att avlasta de förtroendevalda i en del av deras politiska arbete. Politiska sekreterare infördes i Växjö kommun inför mandatperioden 2019–2022. I samband med ny mandatperiod har en revidering av regler för politiska sekreterare initierats.

11. Utbetalning av partistöd 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för partistöd.

Bakgrund

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive augusti månad. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

12. Driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB 2023 och 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag till Växjö Småland Airport för 2023 (4,2 miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 miljoner kronor, i förskott under 2022. Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunledningen.

13. Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun.

Bakgrund

Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun antagen av kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 revideras. Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst antogs 2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet.

14. Vård- och omsorgsavgifter 2023

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet bilagda förslag. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.
 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.
 3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20). Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 januari 2023 framgår av bilaga 2. En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Beloppen meddelas under december och då kommer 2022 års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2023. Dessa delar är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.

15. Nämnden för arbete och välfärds beslut om att avgiftsbefria familjeorienterat boendestöd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för familjeorienterat boendestöd i samband med att vård- och omsorgsavgifterna i Växjö kommun börja gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund

Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård, efter beslut av kommunfullmäktige. Familjeorienterat boendestöd, som är en boendestödsinsats som har ett tydligt fokus på stöd i föräldraskapet, finns i olika nivåer. Nivå 2 är för den enskilde avgiftsfri insats, medan det för nivå 1 utgår en avgift för den enskilde. Enhetschefer inom socialpsykiatrin har till förvaltningen arbete och välfärds ledningsgrupp lyft en problematik kopplat till avgifterna för familjeorienterat boendestöd nivå 1, varpå hanteringen av avgifterna har setts över. Förändringar av vård- och omsorgsavgifter beslutas av kommunfullmäktige

16. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2022 enligt förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden:

 1. Kommunfullmäktige indexuppräknar taxan för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet samt material i kontakt med livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för planerad kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande kontroll.
 2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
 3. Kommunfullmäktige fastställer efterhandsdebitering av planerad kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär att avgiftssystemet för planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade avgifter till avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog.
 4. Kommunfullmäktige fastställer ett byte av system för indexuppräkning av taxan för livsmedelskontrollen. Från KPI till PKV.
 5. Kommunfullmäktige noterar miljö- och hälsoskyddsnämnden synpunkter i ärendet: I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 finns det i nuläget en tillsynsskuld på 500 kontrolltimmar för livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen påbörjar arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge.

På grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras som det var tänkt, men eftersom årliga avgifter togs ut så betalade företagarna ändå. Vid ny taxa för 2023 kommer kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar eftersom näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back med cirka 500 000 kronor för år 2023.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte ska bli lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Den nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 332 och började gälla den 1 januari 2020. Taxan från 2019 är enbart en indexuppräkning som baseras på den senaste beräkningen som gjordes 2013. Sedan 2013 har det även skett flera förändringar inom livsmedelskontrollen, såsom ändringar i lagstiftningen och mer fokus på arbete som förebygger livsmedelsfusk. År 2017 beslutades en ny kontrollförordning (EU) 2017/625. I den nya kontrollförordningen infördes nya begrepp, bland annat annan offentlig verksamhet. Begreppet annan offentlig verksamhet avser enligt kontrollförordningens artikel 2.2 annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna och övriga organ med kontrolluppdrag. Exempel på annan offentlig verksamhet är att skriva beslut om sanktioner samt hantering av register över aktörer och myndighetsrapportering. Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också hur och när avgifter får tas ut. Med stöd av bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen har regeringen utfärdat en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter, det vill säga vara självfinansierad. Avgift enligt taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Det framgår också att om en kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Taxan ska beräknas enligt självkostnadsprincipen. Ny timtaxa Timavgiften för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet föreslås höjas från 987 kronor till 1131 kronor. Timavgiften för extra offentlig kontroll föreslås höjas från 841 kronor till 1018 kronor (90 % av timavgiften för offentlig kontroll). Den nya timavgiften har beräknats med stöd av KPI som grund för indexuppräkningen. Indexuppräkningen för år 2023 något högre än tidigare år då ingen indexuppräkning gjorts för åren 2019-2021. Efterhandsdebitering Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävdes den tidigare gällande livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF). Genom den nya livsmedelsavgiftsförordningen avskaffades det tidigare avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Årliga förskottsbetalade avgifter får dock genom övergångsbestämmelser till LAF fortsätta att tillämpas av kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023. Material som kommer i kontakt med livsmedel Material som har direktkontakt med livsmedel, FCM (Food Contact Materials), får inte påverka livsmedlet negativt genom att exempelvis avge giftiga ämnen. Den så kallade Glas-Gaffel-symbolen visar på att materialet är lämpligt för kontakt med livsmedel. Symbolen ses ofta på kartonger för avhämtning av mat, engångshandskar, matlådor med mera. Det avser även glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas till att omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Samtidigt infördes ett generellt förbud mot att släppa ut material eller produkter som inte uppfyller kraven på marknaden. Ändringarna i livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli 2021. Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket framhåller kommuner att starta den planerade kontrollen av FCM först 2024. Innan avgift kan tas ut för kontroll inom området behöver kontrollmyndigheterna beräkna en ny taxa, där området omfattas i beräkningen. SKR:s beräkningsmall innefattar kontrollen av FCM och därmed även beräkningen av ny föreslagen taxa. Efterhandsdebitering Grunden till att införa efterhandsdebitering är den kritik som från flera håll riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som betalas i förskott. Bland annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska problem gentemot verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall utförs under senare delen av året, nästkommande år eller ett par år senare. På samma sätt kan det också uppstå problem om den beräknade tiden inte stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten faktiskt använder, eller om kontrollen helt uteblir. Ett system med obligatorisk efterhandsdebitering av avgiften innebär att verksamhetsutövarna endast behöver betala en kontrollavgift om en kontroll har utförts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden och ser i sak positivt på att efterhandsdebitering införs. Eftersom det finns övergångsbestämmelser som gör det möjligt att införa efterhandsdebitering fram till utgången av 2023 kan det praktiska genomförandet läggas upp på olika sätt, med olika för- och nackdelar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag är att efterhandsdebitering införs med början 1 januari 2023.

17. Ändrad renhållningstaxa 2023 på grund av kostnadsökningar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar enligt till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa för 2023.

Bakgrund

SSAM har i § 63/2022 anhållit hos respektive kommun att fastställa förslag till renhållningstaxa för 2023. Vid SSAM:s styrelsemöte i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad.

18. Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar följande:

 1. Växjö kommun är vid förfrågan beredd att ta på sig arrangörskapet för VM i bandy för damer och herrar. Evenemanget genomförs i så fall under månadsskiftet mars och april 2023. Matcherna kommer att spelas i Åby.
 2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö kommunkoncern.
 3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala besöksnäringen.

Bakgrund

Sverige är en av kandidaterna att stå som värd för VM i Bandy för damer och herrar 2023. Växjö Kommun har fått frågan om att stå som arrangör från Svenska Bandyförbundet.

19. Inrättande av Växjö kommuns innovationspris

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt pris inriktat mot innovationsutveckling inom smart resurshushållning.
 2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.”

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 19/1995 beslutat att instifta ett årligt pris, Växjö kommuns uppfinnarpris. I beslutet antogs även styrdokumentet ”Riktlinjer för utdelande av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunen inrättar ett innovationspris. I samband därmed föreslås att kommunens uppfinnarpris upphävs. Växjö kommuns innovationspris är instiftat för att inspirera till nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Priset delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med utveckling, forskning och innovation som bidrar till förbättringar inom smart resurshushållning. Pristagare ska förutom god kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och därmed bidragit till att utveckla näringslivet, eller det omgivande samhället, inom Växjö kommun.

20. Extra ägartillskott till Huseby AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om ett extra ägartillskott till Huseby Bruk AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som Huseby Bruk AB planerar att genomföra 2023 och 2024.

Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre ägaren Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin ägarandel.

Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.

Bakgrund

Inför 2022 beslöt ägarna att ge Huseby förutsättningar för att utveckla sin verksamhet i linje med den då reviderade utvecklingsplanen. Nu har styrelsen för Huseby Bruk AB återkommit med en detaljerad beskrivning av hur detta ska ske(bilaga). I enlighet med den detaljerade planen för utveckling av verksamheten ger ägarna bolaget ett extra ägarbidrag för att genomföra de planerade insatserna. Parallellt arbetar styrelsen för att få in så mycket extern finansiering som möjligt. Bedömningen är att det först behövs en insats från ägarna för att visa på bolagets egna möjligheter och förmåga till förändringarna. Därefter bedömer styrelsen att det blir enklare att få den externa finansiering som också ska bidra till utvecklingsarbetet. Totalt bedömer styrelsen att utvecklingsprojektet kommer att kosta sammanlagt 10 000 000 kr. Ägarna är överens om att skjuta till 7 000 000 kr under två år och att resterande ska finansierat med externa medel. Enligt ägarfördelningen skjuter Alvesta kommun till 70% av 7 000 000 kr, dvs 4 900 000 kr under 2023 0ch 2024 och Växjö kommun skjuter till 30% av 7 000 000, dvs 2 100 000 kr under motsvarande tid.

21. Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för hedersbelöning.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Bakgrund

Växjö kommunkoncern hedrar enligt tradition sina medarbetare med en hedersbelöning efter lång och trogen anställning och sina förtroendevalda efter lång och trogen förtroendegärning. Dessutom delas årligen också ut hedersbelöning av särskilda skäl till någon som på ett påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö kommun eller gjort Växjö känt utanför kommunens gränser. I Växjö kommuns riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun, beslutade av kommunchef 2012-06-28, finns bland annat bestämmelser om minnesgåvor till medarbetare. Där anges att medarbetare uppvaktas med minnesgåva efter 25 års anställning. I Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö kommuns belöning för lång och trogen anställning eller förtroendegärning, beslutade av kommunfullmäktige 1994-08-25 § 157 och reviderade av kommunstyrelsen 2008-06-09, regleras det som rör hedersbelöning för både anställda, förtroendevalda och av särskilda skäl. Syftet med riktlinjerna är att närmare ange på vilka grunder hedersbelöning utdelas och rutinerna för utdelning. Riktlinjerna omfattar Växjö kommunkoncern, det vill säga Växjö kommun, helägda bolag och Värends Räddningstjänst.

22. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Backlund (SD)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning.

Bakgrund

Peter Backlund (SD) har i en skrivelse inkommen den 4 november 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

22b. Extra valärende - Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige - Sigvard Jakobsson

22c. Övriga valärenden från valberedningen

Allmänhetens frågestund

23. Val av Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och verksamhet 2023-2026

24. Val av kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 2023 till och med 2026

25. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. för mandatperioden 2023-2026

26. Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026

28. Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 2022-2026 samt politiska sekreterare

29. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget

Motioner

Inga motioner har inkommit sedan senaste redovisningen.

Medborgarförslag

2022-11-28 Medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset överlämnas till kommunstyrelsen

2022-11-22 Medborgarförslag om automatisk leverans med hjälp av självkörande robotar överlämnas till kommunstyrelsen

2022-11-22 Medborgarförslag om att Lärkgatan ska bli enkelriktad överlämnas till tekniska nämnden

2022-11-15 Medborgarförslag om cykelställ vid Växjö stadsbibliotek överlämnas till kommunstyrelsen

30. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar samtliga meddelanden i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

 1. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om klimatsmart snygg bänk för framtiden
 2. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om ett joggingvänligare underlag runt Trummen
 3. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om övergångsställe vid Öjabyvägen
 4. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om rullskridskorink för alla åldrar
 5. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om vattenorgel vid Växjösjön
 6. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om kommunal tömningsplats för latrin och gråvatten
 7. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om övergångsställe över Södra Ringvägen
 8. 2022-11-29 Tekniska nämndens beslut om cykelbana/bikepark i Tävelsås
 9. 2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om att bygga ett Paddingtonland
 10. 2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om utomhusbad i Växjö
 11. 2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om utveckling av Rottne badplats
 12. 2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om läktare på Norremarks idrottsplats
 13. 2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om belysning i motionsspår i Furuby
 14. 2022-11-28 Valnämndens rapport - Utvärdering av valet
 15. 2022 2022-11-25 Utbildningsnämndens beslut om Medborgarförslag om att utöka antalet gungor på Östregårdskolan
 16. 2022-11-16 Inkommen Rapport Ej verkställda LSS kvartal 3
 17. 2022-11-16 Inkommen Rapport Ej verkställda beslut SoL kvartal 3

31. Framställda interpellationer

33. Utökning av fond för investeringar i energieffektiva lösningar

Mötets avslutning

Mötesstart: 13 december 2022 klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Växjö kommun. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljs ledamöter och ersättare i nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) fördelas efter resultatet i kommunalvalet:

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

 

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.