Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 18 april 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Örjan Mossberg. ordf revisionen

Talare

Emil Andersson KPMG

Talare

Örjan Mossberg. ordf revisionen

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Örjan Mossberg. ordf revisionen

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

Fullmäktige utser protokollsjusterare samt dag, tid och plats för justering.

2. Godkännande av dagordning

Ordförande informerar om dagordningen, fullmäktige godkänner därefter densamme.

3. Utdelning av Växjö kommuns landskapsvårdspris

Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAUs) beslut

Växjö kommuns landskapsvårdspris 2022, med tillkommande 20 000 kronor i prissumma, tilldelas företaget Jonatan Landskapsvård.

Motivering

Jonatan Landskapsvård driver arbetet med landskapsvård framåt i Växjö kommun och Småland. Företaget utför bland annat hamling, lövtäkt, trädvård, ängsslåtter, frihuggning av gamla träd och bygger trägärdesgårdar vilket bidrar till att upprätthålla det karaktäristiska småländska landskapet.

Jonatan Landskapsvård håller även i kurser i olika typer av traditionella hävdmetoder, till exempel lieslåtter. På så vis utgör deras arbete en kunskapsbrygga för att föra kunskap om landskapsvård vidare i samhället.

I Växjö kommun har Jonatan Landskapsvård utfört arbete med bland annat frihuggning och lieslåtter, till exempel i naturreservatet Hågeryd nordväst om Växjö stad.

Med grund i företagets arbete med att sköta om och förvalta samt föra vidare kunskap om skötsel av det småländska landskapet tilldelas Jonatan Landskapsvård Växjö kommuns landskapsvårdspris 2022.

Bakgrund

Växjö kommuns landskapsvårdspris kan tilldelas person eller personer som genom berömvärda insatser hävdat det svenska kulturlandskapet. Insatserna ska karaktäriseras av bevarande eller återställande av kulturlandskapet, men kan också utgöras av förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område. Landskapsvårdspriset kan också utdelas till person eller personer som genom skrift eller annan form av dokumentation kan anses att på ett förtjänstfullt sätt ha medverkat till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun. Landskapsvårdspriset kan även tilldelas juridisk person.

4. Information om revisionsberättelse för 2022 för Växjö kommun

Revisionen informerar om revisionsberättelsen för 2022 för Växjö kommun.

Fullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

5. Årsredovisning 2022 för Växjö kommun

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2022
 2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) med 153 miljoner kronor av årets resultat
 3. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens balanskrav kommande år kan ackumulerade överskott justerade enligt balanskravet till och med år 2022 på 1 823 miljoner kronor (utöver medel avsatta till RUR) användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl 4.
 4. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders och styrelsens egna kapital omförs i enlighet med bilaga ”Specifikation balansering av 2022 års resultat”.

Bakgrund

Kommunstyrelsen upprättar årligen en årsredovisning för Växjö kommun som omfattar nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. 

6. Beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen för 2022

Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen för 2022.

Jäviga i respektive nämnd och styrelse deltar ej i beslutet om den nämnden/styrelsen.

7. Rapporter från kommunens revisorer

Kommunens revisorer rapporterar om sina revisionsarbeten.

Rapporten läggs därefter till handlingarna.

8. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

Vid fullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom kommunens kompetensområden. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

9. Anmälan av justering av elnätspris från 1 april 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige noterar de nya elnätspriserna för 2023.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB har i § 30/2023 beslutat att översända information till kommunfullmäktige om Växjö Energi AB:s nya elnätspriser för 2023.

Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI). För elnätstariffer finns två regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas.

Vid procentuell ändring av elnätstaxan så har styrelsen för Växjö Energi Elnät AB mandat att besluta om detta. De nya taxorna ska dock noteras av VKAB och kommunfullmäktige.

10. Fördjupad analys Hållbara Växjö 2030

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten Fördjupad analys av Hållbara Växjö 2030.

Bakgrund

Hösten 2019 antog Växjö kommun, Växjö, hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Hållbara Växjö 2030 pekar ut målbilder och insatser för att tillsammans kunna skapa en fantastisk plats för alla som lever, bor och verkar i Växjö både nu och i framtiden. Hållbara Växjö 2030 innehåller fem övergripande målbilder. Utgångspunkten för hållbarhetsprogrammet är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessa globala mål likt målbilderna i Hållbara Växjö 2030 är odelbara, vilket innebär att inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Målbilderna vägleder i hur alla ska kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. För att vända eventuella negativa trender krävs beslut, vägval och även politiska prioriteringar på alla nivåer som leder oss i en mer hållbar riktning.

En djupare trendanalys görs vart fjärde år; 2022, 2026 och 2030. Ansvarig för trendanalys, tolkning och förändring i riktning och målbilder i programmet är Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

11. Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.vaxjo.se alltid ska vara kommunfullmäktiges ordförande.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande alltid ska vara ersättande ansvarig utgivare vid ordförandes frånvaro.

Bakgrund

Växjö kommun direktsänder fullmäktiges sammanträden i webb-tv på sin webbplats www.vaxjo.se. Man kan även se sändningen i efterhand.

Myndigheten för press, radio och tv anger att en sändning måste registreras hos dem om den är riktad till allmänheten, den direktsänder ett program och det är ett förinspelat program på en bestämd tid. Kommunfullmäktiges sändningar är registrerade sedan 2021-06-23.

För sändningen måste även anges en ansvarig utgivare. Tidigare beslut av kommunfullmäktige om ansvarig utgivare pekade ut ordförande och vice ordförande vid namn. För att inte behöva ta upp ärendet varje gång förändringar i presidiet sker föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ansvarig utgivare är kopplad till rollen som ordförande respektive 1:e vice ordförande.

12. Revidering av bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag att antas på bolagets årsstämma eller extra bolagsstämma.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31 (§134, Dnr 2021-00432) om en ny bolagsstruktur för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) koncernen som innebär att fyra fastighetsbolag har blivit två, bostadsbolaget Vidingehem AB samt lokalbolaget VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).

Vöfab övertog i samband med delning i juni 2022 lokalfastigheter från tidigare Vidingehem AB.

I september 2022 förvärvade Vöfab aktierna i Videum AB från moderbolaget VKAB för en köpeskilling som motsvarade Videums eget kapital per 2022-08-31 uppgående till 141 miljoner kronor.

Betalning har erlagts genom revers vilket innebär att Vöfab har en skuld till VKAB om 141 miljoner kronor som enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-08-31 (§134, punkt 9) skall omvandlas till eget kapital i Vöfab genom en kvittningsemission. Reversen löper utan ränta intill kvittningsemissionen är genomförd.

Planerad kvittningsemission i Vöfab innebär att eget kapital i bolaget ökar med cirka 141 miljoner kronor, en förstärkning som genomförs för att hantera de fastigheter och kommersiella risker Vöfab tar över genom bolagets fusion med Videum AB i januari 2023.

För att möjliggöra en kvittningsemission i Vöfab krävs en ändring av bolagsordningen enligt bifogat förslag. Planerad kvittningsemissionen beräknas vara slutförd senast under kvartal 3, 2023.

13. Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Sigvard Jakobsson (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Bakgrund

Sigvard Jakobsson har lämnat kommunfullmäktige. I samband med det utsågs ingen ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

14. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning - Johnny Werlöv (V)

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
 2. Kommunfullmäktige utser Håkan Frizén (V) till ny ledamot i valberedningen.

Bakgrund

Johnny Werlöv (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

18. Godkännande av framställda interpellationer

Inför dagens sammanträde har två interpellationer inkommit (ärende 19 och 20).

Kommunfullmäktige föreslås medge att interpellationerna får ställas.

19. Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Otto Lindlöf (S) från Lars-Göran Svensson (M) om satsningar och upprustning i Rottne centrum och på badplatsen

Lars-Göran Svensson (M) har ställt följande interpellation till Otto Lindlöf (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden:

"Rottne centrum är i behov av säkerhetshöjande åtgärder. Detta innefattar såväl bättre trafiklösningar som modern belysning. Så sent som föregående år planerade vi i det dåvarande styret för en satsning och upprustning av tätorten. Vi ville ta ett helhetsgrepp för att förbättra tillgängligheten i centrum samt rusta upp badplatsen på orten. Detta är något som är viktigt för de som bor och verkar i Rottne. Bland annat behöver beläggningsytorna att förbättras så att till exempel personer med rullatorer enklare kan ta sig fram. I dagsläget finns redan en färdig projektering och planering för vad som behöver göras. Projektet beräknades kosta 7 mkr. Sedan maktskiftet har vi fått till oss att planera just fastnat vid att vara planer och att det inte hänt något i frågan. Med anledning av ovanstående undrar jag därför följande:

Vad händer med Rottne Centrum och badplatsen nu?

När i tid planeras ovanstående projekt att genomföras?"

Otto Lindlöf (S) svarade Lars-Göran Svensson (M):

"Svar till Lars-Göran Svensson (M) – Interpellation om Rottne centrum och badplats.

Jag instämmer i att Rottne centrum är i behov av ombyggnation för att skapa ett säkrare och tryggare centrum i området vid parkeringen. Det innebär också en trevligare och mer tilltalande miljö att vistas i. Det färdigarbetade förslaget presenterades på samhällsbyggnadsnämndens senaste möte. Den första kalkylen togs fram 2019 efter en tids förarbete. Något beslut att genomföra åtgärderna i Rottne centrum finns dock inte. För att komma framåt och genomföra projektet krävs att projektet blir budgeterat. Rottne centrum fanns inte med i någon fullmäktigebudget förra året. Vidare fanns inte Rottne centrum med i något yrkade när samhällsbyggnadsnämndens internbudget antogs. Så ser nuläget ut.

Därför blir Lars-Göran kritik mot styret i Växjö kommun, om att det inte hänt något med Rottne centrum de 15 veckor vi har styrt, väldigt märklig.

Fråga 1 Vad händer med Rottne centrum och badplatsen nu?

Projektet Rottne centrum är färdigprojekterat. Nästa steg är att anta projektet i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Badplatsen hanteras av Kultur och fritidsnämnden. KoF tittar just nu på hur området kring badplatsen kan utvecklas.

Fråga 2 När i tid planeras ovanstående projekt att genomföras?

Arbetet med budget 2024 har inte påbörjats än och det är således alldeles för tidigt att utlova en tidsplan för projektet. Jag kommer att kunna ge ett bättre svar när budget 2024 är antagen. Det är svårt för mig att säga något om tidsplanen för utvecklingen av badplatsen eftersom den hanteras av KoF. Men första steget är att färdigställa projekteringen och ta fram en kalkyl.

Otto Lindlöf (S) Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-17"

20. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från René Jaramillo (M) om behovet av ny förskola i Tolg

René Jaramillo (M) har ställt följande Interpellation till Julia Berg (S) om behovet av ny förskola i Tolg:

"Tolg är en relativt liten men otroligt livskraftig by i Växjö kommun. I Tolg finns både skola och förskola och Föreningslokalen där förskolan ligger hyr kommunen av Bygderådsföreningen. Nu finns det stora behov av att renovera köket, då nuvarande kök inte är godkänt för att hantera mat till så många barn som är placerade på förskolan. Det finns ett växande behov av förskoleplatser i byn, idag finns 31 barn placerade och till vårterminen 2024 finns redan nu flera småsyskon i kö som vill ha en förskoleplats. Det finns därtill behov av att renovera den befintliga skolan och anpassa den till dagens krav på en god arbetsmiljö för elever och personal, inte minst när det gäller situationen kopplad till skolbespisningen. Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S):

 1. Vilka planer finns för att förskolebarnen i Tolg ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler i närmiljön? Finns det exempelvis några planer på att bygga till den befintliga skolan för att ge plats åt såväl tillagningskök som ny förskoleavdelning?
 2. Hur ser ni på utvecklingen av Tolg skola och dess framtid?"

Julia Berg (S) har givit följande interpellationssvar till René Jaramillo (M):

"1. Lokalsituationen som beskrivs för Tolg förskola har varit känd för Utbildningsnämnden i många år. Utbildningsnämnden har trots detta inte gett i uppdrag eller beslutat att påbörja lokalprojekt alternativt projektera för tillagningskök eller ny förskoleavdelning. Det gör att det idag inte finns en lösning eller plan som idag tillgodoser det som René Jaramillo lyfter i bakgrunden till sin interpellation. Dialoger har förts mellan tjänstepersoner, nämndens tidigare ordföranden tillsammans med hyresvärden, Tolgs bygdeförening, för att hitta lösningar som skulle kunna fungera men utan några konkreta resultat. Min förhoppning är att kunna hitta en lokallösning för förskolan inom en snar framtid.

2. Precis som René Jaramillo lyfter i bakgrunden till interpellationen är Tolg en livskraftig och attraktiv by. En viktig del av Tolgs attraktivitet ligger i att det finns både förskola och skola. För att kunna erbjuda Tolgs barn och elever en förskola och skola med hög kvalitet i verksamheten behövs både lokaler i kombination med förskollärare och lärare med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen på små skolenheter, likt Tolg, har varit en utmaning. Att det finns lärare med rätt kompetens och som vill arbeta kvar på skolan under en längre tid är avgörande för att undervisningen ska hålla en hög kvalitet. Utvecklingen och framtiden för Tolgs skola ser god ut och min riktning är att den sker i dialog med medarbetare, vårdnadshavare och elever."

Paus

Mötet återupptas

Allmänhetens frågestund

15. Valärenden från valberedningen

Valberedningen presenterar månadens övriga valärenden.

16. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

Motioner

Inga motioner har inkommit sedan föregående fullmäktigesammanträde.

Medborgarförslag

 • 2023-04-04 Medborgarförslag om ökad tillgänglighet i hissar på Växjö stadsbibliotek, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
 • 2023-04-04 Medborgarförslag om ombyggnation av busshållplats, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-03-30 Medborgarförslag om övergångsställen och farthinder på Framtidsvägen, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-03-27 Medborgarförslag om ändrad sträckning av strövstig, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-03-21 Medborgarförslag om kostnadsfritt bygglov vid installation av solceller, överlämnas till miljö- och byggnämnden
 • 2023-03-15 Medborgarförslag om ökat skydd för omsorgstagare, överlämnas till omsorgsnämnden
 • 2023-03-14 Medborgarförslag om åtgärder för bullerproblem, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-03-09 Medborgarförslag om en dag i rullstol, överlämnas till utbildningsnämnden
 • 2023-03-08 Medborgarförslag om att återställa Lejonbacken i Lammhult, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-03-06 Medborgarförslag om ökad biologisk mångfald som gynnar pollinatörer, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-02-27 Medborgarförslag om en app för Växjö kommun, överlämnas till kommunstyrelsen
 • 2023-02-22 Medborgarförslag om att renovera gamla kommunhuset, överlämnas till kommunstyrelsen
 • 2023-02-17 Medborgarförslag om att markera parkeringsplatser i Växjö tätort, överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
 • 2023-02-02 Medborgarförslag om Street Art i gångtunneln vid Pär Lagerkvistskolan i Växjö, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden (ändring av tidigare beslut att överlämna till samhällsbyggnadsnämnden)

17. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar följande meddelanden till protokollet:

 • 2023-03-14 Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
 • 2023-04-11 Beslut om uppräkning av arvoden för förtroendevalda för 2023
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om gästbrygga vid Ryttmästaregården
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om upphöjda cykelöverfarter på cykelvägen längs Öjabyvägen
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om förbättringar av Vikaholms sydvästra gång- och cykelbana
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om att Lärkgatan ska bli enkelriktad
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om en pollenmätstation i Växjö - MBF.2023.119
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om cykeltvätt i centrala Växjö - MBF.2023.84
 • 2023-04-03 Samhällsbyggnadsnämndens beslut i medborgarförslag om plantering av trädallé på Teleborgsvägen
 • 2023-03-09 Nämnden för arbete och välfärd - Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom
 • 2023-03-22 Kultur- och fritidsnämnden - Kommunfullmäktiges uppdrag till KFN 2022
 • 2022-05-19 Byggnadsnämndens beslut över medborgarförslag 2022- 05-19 § 105
 • 2023-03-09 Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
 • 2023-03-02 Protokollsutdrag kommunens revisorer 2023-02-16 § 22 Bokslut 2022
 • 2023-03-01 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-02-15 gällande arbetskläder

Mötets avslutning

Mötesstart: 18 april 2023 klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Tryck här för mötets handlingar.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Växjö kommun. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni.

Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv. Allmänhet har även under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom Kommunfullmäktiges kompetensområde, punkten är vanligtvis tidsatt till kl. 17:00.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. I kommunfullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) blev senast fördelade efter resultatet i kommunalvalet 2022.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.