Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige, 16 maj 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Kinnevaldsgården

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Romeo Pettersson (SD)

Talare

Håkan Frizén (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Håkan Frizén (V)

Talare

Ann-Kristin Lindquist (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Marko Kosonen (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:30

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:25

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lennart Kind Adell (MP)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Lennart Kind Adell (MP)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Per Karlsson

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Håkan Frizén (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Kristian Rappner (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

Växjö Kommun uppmärksammar Kinnevaldsgården

Sammanfattning

Kinnevaldsgården vinner Arla Guldko 2023. Det särskilda boendet Kinnevaldsgården i Växjö har vunnit Arla Guldko 2023 i kategorin Bäste seniormatglädje. Priset delades ut den 8 maj 2023.

Tre medlemmar i Kinnevaldsgården tackar, och presenterar sig och gården.

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

4. Rapporter från kommunens revisorer

5. Byggnation av skola, sporthall och kök - Furutåskolan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner:

  • Utbildningsnämndens beslut § 41/2023.
  • Kultur och fritidsnämndens beslut § 52/2023.
  • Servicenämndens beslut § 23/2023.
  • VKAB styrelsebeslut § 62/2023.

Total investeringsutgift för projektet är 397 miljoner kronor med en tillkommande total hyra på cirka 37,2 miljoner kronor per år (år 1).

Bakgrund

På Teleborgsområdet behövs fler platser i grundskola F-6. Befolkningsprognosen visar att antalet elever i skolålder (F-6) ökar under de kommande tio åren. I befintliga skolor finns inte tillräcklig kapacitet för att möta demografiökningen.

Den tidigare beslutade ”Strategi för förskola, grundskola F-6 och grundsärskola på Teleborgsområdet” (UTBN § 28/2020) konstaterar att en del i att skapa rätt förutsättningar på Teleborg är att Furutåskolan byggs ut och ökar kapaciteten till 525 elever i F-6, vilket motsvarar tre klasser per årskurs.

Furutåskolan byggdes år 1973. Samtliga delar av skolan är i ett plan. En statusutredning som genomförts av fastighetsägaren Vöfab och oberoende konsulter visar på brister i de flesta av huskropparna. Stora renoveringsåtgärder på flera håll i byggnaderna rekommenderades, alternativt att ersätta byggnaderna fullt ut.

Enligt tidigare beslut så kommer befintliga byggnader ersättas i sin helhet med nya lokaler.

6. Ändring i omsorgsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om ändring i omsorgsnämndens reglemente enligt följande:

Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

ändras till

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Bakgrund

I omsorgsnämndens reglemente hänvisas i stycket om nämndens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter till lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Sedan den 1 januari 2018 har denna lag ersatts av lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

7. Beslut att bilda dotterbolag inför försäljning av Drängen 5 och Jungfrun 6

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab, får förvärva ett bolag.

2. Kommunfullmäktige antar bolagsordning för bolaget enligt bilaga

3. Kommunfullmäktige beslutar att Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab, får sälja ned fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6 till det förvärvade bolaget.

4. Kommunfullmäktige beslutar att Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab, får sälja aktierna i det förvärvade bolaget till extern köpare till marknadsvärde efter godkännande av VKAB

5. Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Vöfab ska utgöra styrelse i bolaget och att lekmannarevisorerna i Vöfab väljs som lekmannarevisorer i bolaget.

Bakgrund

Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) äger fastigheten Drängen 5 och Jungfrun 6. Hyresgästen av båda fastigheterna är Region Kronoberg sedan 2013. Drängen 5 är bebyggd med en buss- och gas depå uppförd 2013. Jungfrun 6 är helt obebyggd och används som bussuppställningsplats och parkering.

Vöfabs sammanfattande bedömning är att försäljningen av Drängen 5 och Jungfrun 6 ger ett bra kassatillskott och kapitaliserar Vöfab på ett bra sätt inför framtida fastighetsinvesteringar

8. Fastställande av nya verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsanläggning i Växjö, Gemla Dädesjö och Braås samt upphävande av del av befintliga verksamhetsområden i Växjö, Dädesjö, Braås och Rottne

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya verksamhetsområden i Växjö, Gemla, Dädesjö och Braås samt upphäva del av befintliga verksamhetsområden i Växjö, Dädesjö, Braås och Rottne enligt till ärendet bifogade kartor.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 39/2023 till kommunfullmäktige lämnat förslag på nya verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsanläggning i Växjö, Gemla, Dädesjö och Braås samt upphävande av del av befintliga verksamhetsområden i Växjö, Dädesjö, Braås och Rottne.

Bakgrunden till förslaget är att nya verksamhetsområden behöver fastställas för att kunna ta ut avgift enligt Växjö kommuns Va-taxa samt att delar av befintliga verksamhetsområden bör upphävas då behov av att lösa vatten och avlopp i ett större sammanhang inte föreligger.

9. Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2023 - 30 juni 2024

Kommunstyrelsens förslag

  1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2023 till den 30 juni 2024.
  2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska vara etthundra kronor.

Bakgrund

VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.

Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2022 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om cirka 1 218 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 891 000 kronor

10. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna för 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Bakgrund

En redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen ska lämnas en gång per år. Redovisningen ska innehålla uppdrag som tilldelats under föregående år. Detta gäller dock inte budgetuppdrag.

11. Inriktningsbeslut avseende uppdrag om att utreda möjligheten att skapa ett idrottshistoriskt museum och visualiseringscenter i Arenastaden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att gå vidare med restauranglokalen i Tipshallen som en alternativ placering, samt att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till rapporten Förstudie idrottshistoriskt museum.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten förstudien om idrottshistoriskt museum daterad 17 februari 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i § 132/2022 beslutat om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inom arbetet med visionen för Arenastaden 2.0 utreda möjligheten att skapa ett idrottshistoriskt museum och visualiseringscenter i Arenastaden.

Uppdraget har redovisats till kultur- och fritidsnämnden på sammanträde den 15 mars 2023 § 34 enligt följande:

  • Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten Förstudie idrottshistoriskt museum.
  • Nämnden fattar beslut om att gå vidare med alternativet restauranglokalen i Tipshallen och utreda det närmare utifrån möjligheten att skapa ett idrottshistoriskt museum tillsammans med en mötesplats som bidrar till utveckling för idrotten och området.

Bakgrunden till att uppdraget lämnades är en skrivelse från Bo Frank (M) och Lena Wibroe (M) i december 2021 angående tillskapandet av idrottshistoriskt museum och visualiseringscenter i Arenastaden. Av skrivelsen framgår att förslagsställarna vill mer för att fler ska kunna ta del av den privata idrottshistoriska samling som finns i Växjö samt att samlingen ska kompletteras med nya tillskott och inslag som drar nytta av den nya teknikens fördelar.

Paus

12. Valärenden från valberedningen

13. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

Motioner

2023-05-01 Motion om att flagga för internationella mansdagen den 19 november - Alexander Harréns (SD), Christer Svensson (SD) och Martin Landelius (SD)

2023-04-28 Motion om att starta verksamheten Neighbourhood för flickor - Suzanne Frank (M), Per-Olof Hjälmefjord (KD) och Ola Sennehed (L)

2023-04-19 Motion om att ändra Växjö kommuns resepolicy - Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M), Jon Malmqvist (KD) och Christina Rosén (L)

Medborgarförslag

2023-04-23 Medborgarförslag om busslinje till Sigfridsområdet överlämnas till kommunstyrelsen

2023-04-18 Medborgarförslag om ändring av tillstånd för höns i detaljplanerat område överlämnas till miljö- och byggnämnden

2023-04-17 Medborgarförslag om inrättande av ett skönhetsråd i Växjö kommun överlämnas till kommunstyrelsen

14. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

2023-04-21 Revisorernas revisionsberättelse och redogörelse 2022

2023-03-08 Nämnden för arbete och välfärd Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2022

2023-04-21 Omsorgsnämnden - Sammanställning över ej verkställda beslut LSS 230101--0331 kvartal 1

2023-04-21 Omsorgsnämnden - Sammanställning över ej verkställda beslut SoL 230101--0331 kvartal 1

2023-04-21 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om uppförande av bokbänkar

2023-04-21 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag om öppen gymnastiksal på helger

2023-04-19 Utbildningsnämndens beslut över medborgarförslag avseende avgift för särkullsbarn på förskola/fritidshem

2023-04-12 Affärsplan och budget 2023 för VKAB

15. Godkännande av framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

16. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från LarsGöran Svensson (M) om beredskap för el- och vattenförsörjning

Sammanfattning

LarsGöran Svensson (M) har ställt följande Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S): "Rysslands krig i Ukraina har påmint oss alla om vikten av att ha en stark beredskap både som individer och samhälle. Vi behöver göra vad vi kan för att vara väl förberedda om kriget eller krisen kommer. I dagens samhälle är vi starkt beroende av en fungerande infrastruktur både när det kommer till el och vatten. Konsekvenserna skulle kunna bli stora och allvarliga om ett elavbrott på flera dygn skulle uppstå eller om vattnet inte längre rinner i Växjö kommuns invånares kranar. Kriget som nu pågått över ett år belyser behovet att öka vår kommunala beredskap för att möta potentiella störningar. Upprustningen har därför pågått under 2022 och pågår fortlöpande.

Mina frågor är därför följande:

1. Hur bedömer kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber nuläget och hur ser beredskapen ut inför den kommande vinterperioden med el- och vattenförsörjning?

2. Växjö matas idag med 130 kV, med E.ON som nätägare. Skulle denna, eller ännu värre, Svenska Kraftnäts 400 kV-station i Alvesta slås ut så innebär det en betydande störning med elavbrott som följd. Hur klarar Växjö kommun ett totalt elavbrott på 4 dygn?

3. Växjö kommuns huvudvattentäckt finns i Lagan. Om denna vattentäkt slås ut får det stora konsekvenser både för Växjö kommun och andra. Hur klarar vi vattenförsörjningen i Växjö kommun om vi under en längre tid inte kan använda denna vattentäkt?"

17. Interpellation till ordförande i styrelsen för Växjö Fastighetsbolag AB Lennart Adell Kind (MP) från Christer Svensson (SD) om god ventilation i idrottslokaler

Sammanfattning

Christer Svensson (SD) har ställt en Interpellation till ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden Martina Forsberg: "Luften är vårt viktigaste livsmedel skulle man kunna säga. Vikten av att betona tillräckligt hög luftomsättning och att den använda luften transporteras bort effektivt, inte minst med tanke på smittspridning. I skollokaler och andra lokaler där ruljangsen är stor, med många olika människor som vistas samtidigt i samma lokal, sprids Covid-19 eller annan smitta lättare än utomhus.

Ett bra inneklimat är jätteviktigt på alla nivåer och i alla aktiviteter. Bara genom att stå och gå avger en person 80 – 100 Watt. Vid träning kan den siffran stiga till 500 Watt. I en gymnastikhall föregår aktiviteter av skilda slag och med varierande intensitet, samtidigt som många människor befinner sig på olika platser i hallen. Var och en behöver frisk luft, något som kan vara ventilationstekniskt utmanande. Träningslokaler och i synnerhet spinninglokaler, är en av de tuffaste utmaningarna att ventilera och klimatisera. Ventilation i byggnader har en huvuduppgift: att ta bort alla de föroreningar som alstras och ersätta den smutsiga luften med ren och syrerik luft.

Frågor till ordförande:

Hur pass bra är ventilationen i våra idrottslokaler (ta Åryd tex med 10x16 m från 1960 med 275 barn)?

Hur säkerställer vi att vi inte har för många utövare samtidigt i våra hallar/lokaler som den är tänkt att användas till?"

Allmänhetens frågestund

18. Interpellation till Martina Forsberg (S) från René Jaramillo (M) angående Fritidsbankens förväntade effekter för målgruppen

Sammanfattning

René Jaramillo (M) ställer följande Interpellation till Martina Forsberg (S) angående Fritidsbankens förväntade effekter för målgruppen: "Under Socialdemokraternas ledning har nu ett beslut om införande av en Fritidsbank fattats i Växjö kommun. I argumentationen kring varför en sådan ska inrättas har Socialdemokraterna ofta lyft att detta särskilt ska gynna resurssvaga grupper. På Socialdemokraterna i Växjös hemsida kan man läsa att ”det kommer att gynna resurssvaga grupper, som är överrepresenterade när det gäller brist på fysisk aktivitet. Möjligheten att låna utrusning för att prova på en ny aktivitet kan i sin tur leda till fler barn och ungdomar börjar med en ny idrott eller kommer ut mer i skog och natur.” 

På kommunfullmäktigesammanträdet den 18 april ställde jag en fråga på ledamöternas frågestund till Martina Forsberg (S) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Martina kunde dock inte besvara min fråga utan bad mig återkomma med en interpellation i frågan i stället. Även en fråga från Pernilla Torneus avseende platsens betydelse för att fritidsbanken ska nå de som mest behöver den lämnades obesvarad.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Martina Forsberg (S):

  • På vilket sätt hjälper en Fritidsbank de barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer, som inte har råd att köpa sin utrustning för att kunna ha en aktiv fritid, när utrustningen bara kan lånas under en högst begränsad tid, vanligtvis två veckor? Vad händer efter två veckor när de som ni kallar ”resurssvaga grupperna” vill fortsätta utöva sitt fritidsintresse?
  • Har frågan om lokalisering lösts? Var ska fritidsbanken ligga, för att så många som möjligt av de som har störst nytta av den får tillträde till den?

Mötets avslutning

Mötesstart: 16 maj 2023 klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Tryck här för mötets handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Växjö kommun. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige sammanträder en tisdag varje månad med uppehåll under juli månad. Ett särskilt sammanträde som behandlar budget för nästkommande år hålls i juni.

Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten eller att följa debatten via radio, tv och webb-tv. Allmänhet har även under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom Kommunfullmäktiges kompetensområde, punkten är vanligtvis tidsatt till kl. 17:00.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. I kommunfullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Platserna (mandaten) blev senast fördelade efter resultatet i kommunalvalet 2022.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.