Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 7 juni 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Hovs skolväg 13, Omsorgsförvaltningen

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Kristian Rappner (V)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Benjamin Stynsberg (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Pia Rönn Johansson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Agna Beslija (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Kjell Olsson (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Utdelning av pris till årets arbetsplats för 2022

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott utser Hovs skolväg 13, omsorgsförvaltningen, till årets arbetsplats 2022.

Bakgrund

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom Växjö kommunkoncerns organisation och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Utmärkelsen kan även fungera som ett sätt att lyfta väl fungerande arbetsmetoder.

Arbetsgruppen som vinner utmärkelsen tilldelas en summa på 30 000 kronor, dock högst 2 000 kronor per arbetstagare, som kan användas till valfri aktivitet. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

 • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
 • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
 • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
 • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

Fjorton arbetsplatser har ansökt om att få utmärkelsen i år

4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

5. Rapporter från kommunens revisorer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna rapporter från kommunens revisorer.

Bakgrund

Kommunens revisorer har överlämnat följande rapport till kommunfullmäktige:

 • Granskning av det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier.

6. Motion om fler träd i Växjö kommun - Magnus Wåhlin (MP)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en Växjömodell för ökad trädplantering, exempelvis enligt 3-30-300, kan se ut.

Bakgrund

Miljöpartiet de Gröna i Växjö kommun har inkommit med en motion om fler träd i Växjö kommun. I motionen föreslår Miljöpartiet de Gröna följande: 

 • Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur en ny Växjömodell för ökad trädplantering kan se ut enligt modellen 3-30-300.
 • Uppdraget återrapporteras senast 2023-05-01.

Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

7. Motion om att stärka det lokala klimatarbetet genom externt råd - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V) och Johnny Werlöv (V)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett klimatråd.

Bakgrund

Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V) och Johnny Werlöv (V) föreslår i en motion till Växjö kommunfullmäktige att Växjö kommun inrättar ett råd med forskare från relevanta forskningsområden, med syftet att bidra med det senaste kunskapsläget samt att löpande analysera kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Förslaget är att rådet är kopplat till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Paus

8. Motion om att flagga för internationella mansdagen den 19 november - Alexander Harréns (SD) och Christer Svensson (SD)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att se över Riktlinjer för flaggning i Växjö kommunkoncern under aktuell mandatperiod.

Bakgrund

Alexander Harréns (SD) och Christer Svensson (SD) har inkommit med en motion om att flagga för internationella mansdagen den 19 november. Sverigedemokraterna Växjö yrkar följande i motionen:

 • Att fullmäktige beslutar att berörd nämnd och styrelse får i uppdrag att tillse att Växjö kommun flaggar för internationella mansdagen den 19 november varje år.

9. Kulturplan- och fritidsplan 2022-2026

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige antar Växjö kommuns kultur- och fritidsplan som avser verksamhetsperioden 2022–2026.
 2. Planen ersätter Växjö kommuns kulturpolitiska program som antogs av kommunfullmäktige 2009, § 201/2009.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har i § 157/2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta Växjö kommuns kultur- och fritidsplan som avser verksamhetsperioden 2022-2026. Vidare föreslår nämnden att planen ska ersätta Växjö kommuns kulturpolitiska program som antogs av kommunfullmäktige 2009, § 201/2009.

Därutöver föreslår nämnden att eventuella redaktionella ändringar av planen ska göras innan den skickas till kommunfullmäktige för beslut.

10. Byggnation av gruppboende LSS Evedal, Växjö

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner:

 • Omsorgsnämndens beslut § 35/2023
 • VKAB styrelsebeslut § 74/2023

Total investeringsutgift för projektet är 32 miljoner kronor med en tillkommande total hyra på cirka 1,95 miljoner kronor per år (år 1).

Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade i § 29/2023 att:

 • ge förvaltningschef i uppdrag, i samarbete med Vidingehem och Lokalförsörjningsavdelningen, genomföra nybyggnation av gruppboende vid Evedal, Växjö, där investeringsutgiften, baserad på anbud är 32 Mkr med en total preliminär hyra på 1,95 Mkr/år (år 1).
 • ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.

Styrelsen för VKAB beslutade i § 74/2023 att:

 • godkänna Vidingehems beslut § 65/2023 att genomföra en byggnation av gruppboende till en preliminär produktionskostnad på 38,3 miljoner kronor.
 • godkänna Vidingehem AB beslut § 66/2023 att köpa del av Växjö 7:9 av Växjö kommun till en köpeskilling av 1 716 000 kronor.

Besluten förutsätter ett godkännande i kommunfullmäktige.

11. Antagande av vision för Arenastaden 2.0

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar Vision Arenastaden 2.0.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att genomföra ett visionsarbete för Arenastaden i Växjö. Visionsarbetet för Arenastaden 2.0 inkluderar förslag på konkreta insatser för att säkerställa områdets utveckling. Uppdragets fokus har handlat om att säkerställa idrottens förutsättningar och där frågor kring säkerhet, trivsel samt samverkan varit centrala.

Nuvarande vision för Arenastaden beslutades av kommunfullmäktige den 20 maj 2014.

12. Revidering av Växjö kommunala pensionärsråds reglemente (KPR)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för Växjö kommunala pensionärsråd, daterat 2023-05-10.

Bakgrund

Växjö kommunala pensionärsråd har vid sammanträde den 17 februari 2023 initierat förslag på ändringar av rådets reglemente. Förslag till reglemente för Växjö kommunala reglemente framgår av bilaga daterad 2023-05-10. Det nu gällande reglementet antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2018.

13. Årsredovisning 2022 för Värends Räddningstjänstförbund samt frågan om ansvarsfrihet

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen för Värends Räddningstjänstförbund 2022
 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska före juni månads utgång behandla frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Värends räddningstjänstförbund.

14. Årsredovisning VoB Kronoberg 2022 samt frågan om ansvarsfrihet

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen för VoB Kronoberg 2022
 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i VoB Kronoberg för verksamhetsåret 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska före juni månads utgång behandla frågan om ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet VoB Kronoberg

15. Revidering av inriktning och riktlinjer för Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium

Kommunstyrelsens förslag

 • Kommunstyrelsen beslutar att ändra namnet från ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling” till ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling”.
 • Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet enligt arbetsgruppens förslag. De börjar gälla under förutsättning att Kalmar kommun fattar motsvarande beslut.

Bakgrund

I samband med Linnéuniversitets bildande kom Kalmar och Växjö kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn blev "Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling". Kommunerna har avsatt 250 000 kr vardera sedan år 2011 till stipendiet.

Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i samband med den akademiska högtiden efterföljande år.

Sedan år 2011 har vi delat ut 13 Linnéstipendier inom ekologisk hållbar utveckling. Antalet ansökningar de senaste åren har varit få, vilket gör av vi nu ser behovet av att bredda stipendiets inriktning till samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Detta är också i linje med kommunernas och Linnéuniversitetets visioner och målsättningar.

16. Valärenden från valberedningen

17. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Ett antal motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas i kallelsen i anslutning till det inkomna förslaget.

18. Meddelanden till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige noterar alla nya inkomna meddelanden till kommunfullmäktige i protokollet.

Följande rapporter och beslut noteras vid detta kommunfullmäktige:

2023-05-08 Kommunstyrelsens beslut i § 122/2023 om medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset

2023-05-08 Kommunstyrelsens beslut i § 123/2023 om medborgarförslag om att renovera gamla kommunhuset

2023-05-19 Kultur- och fritidsnämndens beslut i § 64/2023 om medborgarförslag om Street Art i gångtunneln vid Pär Lagerkvistskolan i Växjö

2023-05-19 Kultur- och fritidsnämndens beslut i § 65/2023 om medborgarförslag om ökad tillgänglighet i hissar på Växjö stadsbibliotek

2023-05-23 Omsorgsnämndens beslut i § 28/2023 om medborgarförslag om utökad äldreomsorg i Lammhult

2023-05-23 Omsorgsnämndens beslut i § 29/2023 om medborgarförslag om bättre omhändertagande vid demensdiagnos

19. Godkännande av framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås medge att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:

2023-05-10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från Thomas Magnusson (C) om service, rådgivning och bemötande till företag och enskilda

2023-05-25 Interpellation till servicenämndens ordförande Arijeta Reci (S) från Pernilla Tornéus (M) om skolluncher under sommarlovet

20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från Thomas Magnusson (C) om service, rådgivning och bemötande till företag och enskilda

Thomas Magnusson (C) ställer följande Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S):

"Det är viktigt att Växjö kommun håller en hög nivå på service och rådgivning till företag och allmänhet. Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och bemötandet ska alltid vara positivt. När företag och enskilda tar kontakt med kommunen ska man mötas av en servicevilja att hjälpa och lotsa företagen och våra invånare igenom det som ibland kan uppfattas som byråkrati.

Kommunen ska göra det enkelt att till exempel söka bygglov men det är också viktigt att man känner stöd och hjälp vid tillsyn och kontroller.

Med anledning av ovanstående är min fråga till Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S):

 • Hur planerar kommunen för att nå en toppranking när det gäller service, rådgivning och bemötande till företag och enskilda?

Rinkaby den 5 maj 2023"

Allmänhetens frågestund

21. Interpellation till servicenämndens ordförande Arijeta Reci (S) från Pernilla Tornéus (M) om skolluncher under sommarlovet

Pernilla Tornéus (M) ställer en Interpellation till Servicenämndens ordförande Arijeta Reci (S):

"Debatten om sommarlovslunch har inte gått någon obemärkt förbi. Förslaget om 450 extra luncher per dag under fyra sommarveckor kom dock relativt plötsligt för oss i oppositionen. Det är inte ett förslag som vi på något sätt tog lättvindigt på även om vi valde att rösta nej till förslaget i fråga, då vi ansåg att förslaget saknade underlag och då vi inte tror att gratis lunch för alla elever under sommaren är lösningen på problemet.

Vi är väl medvetna om att det ekonomiska läget slår hårt mot många. Om det är så att kommunen har vetskap om 450 kommunala skolelever som kommer att gå hungriga i sommar förutsätter vi att bland annat Arbete och välfärd jobbar aktivt med det. Om det är så att föräldrar inte har råd att ge sina barn mat bör de få hjälp att till exempel söka ekonomiskt bistånd eller annan form av stöd. Förslaget har dock väckt många frågor som vi som opposition inte känner att vi har fått svar på ännu.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Vad baseras siffran 450 portioner på? Har det inkommit 450 orosanmälningar om barn som riskerar att gå hungriga, har man inhämtat information från skolornas elevhälsoteam, har familjerna själva vänt sig till kommunen eller hur har ni gått till väga för att få fram siffran?
 2. Hur kom det sig att förslaget bara vände sig till elever på kommunala skolor? Finns det inte barn på friskolor som i så fall också riskerar att gå hungriga? Vilka barn anser du att vi som kommun är ansvariga för?
 3. Hur hade kommunen tänkt hantera det matsvinn som skulle kunna uppstå om 450 elever inte tar sig till de nio aktuella skolorna?
 4. Vem skulle ta ansvar för eleverna från olika skolor, när de besöker en annan skola för att äta lunch?
 5. Skulle det behöva anställas mer personal, då den ordinarie personalen behöver få ut sin planerade semester?"

22. Extra avsägelse

Mötets avslutning

Mötesstart: 7 juni (obs Onsdagsmöte) klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets handlingar länkas här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden, punkten är tidsatt till kl. 17:00.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.