Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 29 augusti 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Marianne Jenneflod, rektor Ulriksbergs förskola

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Suzana Mocevic, Växjö Pride

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Thomas Magnusson (C)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.40

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:40

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Jäderlund

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

namn

Talare

Anton Brahe

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christel Sundel

Talare

Christel Sundell

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christel Sundell

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Christel Sundell

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Elli Sivart

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Elli Sivart

Talare

Malin Lauber (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2023 tilldelas Marianne Jenneflod och Suzana Mocevic.
  • Motivering: Marianne Jenneflod, rektor på Ulriksbergs förskola, har förmåga att lyfta fram människors kompetens och ser tillgång i mångfalden. Hon bemöter alla med ett varmt och öppet sinne och ser till att allas kompetenser utnyttjas på bästa sättet. Hennes förhållningssättet är att det är spännande att lära sig av sina medarbetare och skapar tid för att de ska kunna bidra med sin kompetens, även till andra verksamheter. Hon välkomnar alla och ser olikheter som en tillgång. Marianne Jenneflod uppmärksammas för sitt inkluderande och öppna arbete inom förskoleverksamhet genom att få Växjö kommuns mångfaldspris 2023 ur ett medarbetar-och verksamhetsperspektiv.
  • Motivering: Under Suzana Mocevics fleråriga engagemang har Suzana varit aktiv i olika föreningar som arbetar med frågor som rör sig mänskliga rättigheter. Suzana startade Växjö Pride och har varit ordförande i alla de 10 år som föreningen varit verksam. Hon har med sitt engagemang, värme och ledarskap lyckats skapa en sammanhållning där alla växjöbor kan känna sig delaktiga. Med sitt engagemang har Suzana bidragit till ett öppnare och inkluderande Växjö, där alla människor får lov att vara precis som de är. För detta långsiktiga och goda arbete för inkludering tilldelas Suzana Mocevic kommuns mångfaldspris 2023 ur ett samhällsperspektiv.
 2. Kommunstyrelsen fördelar 1/2 av prissumman (11 250 kronor) till vardera pristagaren. Prissumman för verksamhetsperspektivet ska användas till någon form av arbetsplatsrelaterad aktivitet.

Bakgrund

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i mångfaldsprogrammet. Priset delas ut av kommunfullmäktige vid lämpligt tillfälle under 2023.

Priset är tvådelat; ett pris för samhällsperspektivet samt ett pris för medarbetar- och verksamhetsperspektivet för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser.

Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till Växjö kommun, såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar. Priset kan delas ut till samma mottagare mer än en gång, men inte två år i rad. Om ingen lämplig mottagare av priset kan utses, ska priset inte delas ut. Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar till ett totalt värde av maximalt 50 % av prisbasbeloppet vilket år 2023 är 45 500 kr. Fördelning av pengasumman mellan pristagarna beslutas av kommunstyrelsen.

4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

5. Rapporter från kommunens revisorer

6. Vänort i Ukraina

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vänortsavtal med ukrainska Kalush.

I avtalet ska framgå att det inledningsvis framför allt handlar om erfarenhetsutbyten inom områdena utbildning, näringslivsutveckling, hållbarhet och kultur, men att avtalet regelbundet utvärderas och fokusområden kan växla över tid. De båda städernas värdegrund ska finnas med i avtal.

Bakgrund

Kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges presidium har uttryckt en vilja att Växjö tecknar vänortsavtal med stad i Ukraina. Växjös finska vänort Lojo har också för avsikt skaffa en ukrainsk vänort och har tillsammans med kommunfullmäktiges tidigare presidium föreslagit att vi gör gemensamt ärende av detta och tecknar avtal med samma ort.

7. Motion om vänort i Ukraina - Gunnar Nordmark (L) och Christina Rosén (L)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete redan pågår avseende möjligheten att etablera ett vänortssamarbete med Ukraina.

Bakgrund

Gunnar Nordmark (L) och Christina Rosén (L) har lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att etablera ett vänortssamarbete med lämplig ukrainsk kommun/stad som skulle vara intresserad av ett vänortsutbyte med Växjö.

8. Sammanträdestider 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdestider för år 2024

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för år 2024.

9. Redovisning av partistöd för år 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd för år 2022.

Bakgrund

Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående verksamhetsår.

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige i § 269/2014.

Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.

10. Förändringar i verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna:
2.1 Kommunicera för invånarnas, näringslivets, besökarnas och medarbetarnas kännedom, kunskap och delaktighet,
2.2 Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling och implementering för resultat,
2.4 Förse organisationen med kunniga medarbetare med möjligheter att utvecklas för god kompetensförsörjning,
2.5 Ge stöd till den politiska verksamheten och ge möjligheter för insyn och delaktighet för att upprätthålla demokrati,
4.2.1 Utreda och besluta om behov utifrån den enskildes livssituation,
4.3.1 Ge stöd och insatser utifrån fysiska, psykiska och sociala behov samt
4.5. Stödprocesser till Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen.

Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen tas av kommunfullmäktige för att gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen ersätter helt eller delvis myndigheternas egna dokumenthanteringsplaner och gäller före myndigheternas egna planer om det finns avvikande bestämmelser i dessa.

Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och förbunden på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige har därför i tidigare beslut uppmanat bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet och kommunalförbund att besluta om att följa den av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

11. Revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat program för mål och uppföljning av privata utförare.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 5 kap 3 § kommunallagen, anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska också ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend 2022

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet Värend
 2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska behandla frågan om ansvarsfrihet för de kommunal- och samordningsförbund som kommunen är medlemmar i. Samordningsförbundet Värend har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2022.

13. Justering av hyresmodell mellan kommunen och kommunala bolag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om en förändring av hyresmodellen mellan kommunen och de kommunala bolagen enligt Arbetssätt och samverkan genom att införa en modell för rörligt hyrestillägg baserad på statslåneräntan.

 1. Från 2024 utgår hyrestillägg med statslåneränta +2,0%. Från hyrestillägget undantas energi som regleras. Vid extern inhyrning av lokaler som kommunalt bolag i sin tur hyr ut till kommunen utgår inte hyrestillägg på bolagets kostnad för hyresavtalet med extern fastighetsägare. Hyrestillägg utgår vid inhyrning endast på bolagets övriga nedlagda kostnader (exklusive energi) som faktureras kommunen.
 2. Vid beräkning av hyrestillägget skall genomsnittlig statslåneränta två år före hyresåret användas som bas. För hyror 2024 är det genomsnittlig statslåneränta 2022 (1,46%) som utgör bas för beräkningen vilket ger ett hyrestillägg om 3,46%.
 3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunstyrelsen får vidta de ändringar i Arbetssätt och samverkan som beslutet föranleder.
 4. Ändringen träder i kraft för hyra som utgår från 1 januari 2024.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2022 om ett hyrestillägg om 2,5% som har införts från 2023. Från hyrestillägget undantas energi som regleras.

Hyrestillägget införs 2023 för att säkerställa att hyror inom Växjö kommunkoncern ska uppfylla skattemässiga krav på marknadsmässig prissättning. Hyresmodellen enligt Arbetssätt och samverkan är i grunden baserad på självkostnad vilket Skatteverket inte godkänner och det föreligger risk för upptaxering av inkomstskatt, moms och skattetillägg i upp till fem år. Skatteverket har på senare år ökat sin granskning av kommunala hyresmodeller och det finns ett flertal rättsfall där kommunalt ägda bolag som hyr ut verksamhetslokaler till ägarkommunen har upptaxerats. Vid upptaxering har rättspraxis visat att ett hyrestillägg som motsvarar statslåneräntan +2,0% anses uppfylla kravet på marknadsmässig prissättning. Det är mot denna bakgrund som nivån på hyrestillägget för 2023 fastställdes till 2,5% vid en tidpunkt då statslåneräntan understeg 0,5%.

Enligt underlaget till kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15 påtalades dock vikten av att kontinuerligt utvärdera nivån på hyrestillägget.

Sedan hyrestillägget infördes 2023 har Skatteverket dessutom påbörjat en granskning av Växjö kommuns hyresmodell i samband med granskning av "gamla" Vidingehems skattedeklaration för inkomståret 2021 där risken för upptaxering och skattetillägg är hög. En motsvarande granskning av Skatteverket pågår även av Vöfab Parkering AB:s hyror till Växjö kommun. Även här bedöms skatterisken vara hög.

14. Justering av nyckeltal i Växjö kommuns budget 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nyckeltal i Växjö kommuns budget 2023 enligt tabell under denna punkt i kallelsen:

 1. Ändrat nyckeltal – Andel anställda som arbetar ofrivillig deltid. (Som beräkningsgrund används måttet Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) i Kolada.)
 2. Ändrat nyckeltal – Fortbildning timmar

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för Växjö kommun 2023. Då det saknas möjlighet att få fram statistik kring två av nyckeltalen föreslås nu en revidering av dessa nyckeltal.

15. Ombyggnation och teknikbyte, Stadsbiblioteket

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92/2023 samt VKABs styrelsebeslut § 88/2023

Projektets investeringsutgift är enligt anbud 20 Mkr. Baserat på projektets totalkostnad beräknas preliminär tillkommande hyreskostnad för Kultur- och fritidsnämnden år 1 till 1,3 Mkr/år.

Bakgrund

Vöfab planerar att byta ut de tekniska installationerna i huset för ventilation och kyla. I arbetet ingår även att byta ut styrsystemet som reglerar klimat och luftflöde i fastigheten. Detta arbete kommer att ske i fläktrum, undercentral samt i de flesta ytor på alla plan ovan undertak i båda huskropparna. Vöfab kommer även att byta ut delar av tillufts- och frånluftsdonen som sitter i undertaken.

Kontorsytorna på plan 3 i Stadsbiblioteket är idag svåra att fullt utnyttja. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att man i samband med ventilationsarbetet förändrar utformningen av kontorsytorna på plan 3 och genomför renovering och ombyggnation av plan 3 tillsammans med Vöfabs planerade arbeten.

16. Ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 4.2 d i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden. Punkten har följande lydelse:

 • 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelse med följande undantag: d) om kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna och invändningarna inte beaktats "

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 78/2023 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 4.2 d i nämndens reglemente.

4.2 d " Samhällsbyggnadsnämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelse med följande undantag: d) om kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna och invändningarna inte beaktats "

Ändringen av reglementet ska gälla från det datum som kommunfullmäktige bestämmer.

17. Ändring av nämnden för arbete och välfärds reglemente

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i nämnden för arbete och välfärds reglemente:

 • Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ändras till Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
 • Ansvaret för yttrande till tillståndsmyndighet enligt lag om anordnande av visst automatspel stryks då detta ansvar nu ligger på miljö- och byggnämnden.
 • Delar av texten gällande kommunal vuxenutbildning stryks.
 • Ändringarna gäller från och med att kommunfullmäktige tar beslut om dessa.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärd har i § 118/2023 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om följande:

 1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra texten Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård till Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret yttrande till tillståndsmyndighet enligt lag om anordnade av visst automatspel överförs från nämnden för arbete och välfärd till miljö- och byggnämnden.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att stryka delar av texten gällande kommunal vuxenutbildning.
 4. Förändringen gäller från och med att besluten är gjorda i kommunfullmäktige.

I nämnden för arbete och välfärds reglemente hänvisas i stycket om nämndens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter till lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Sedan den 1 januari 2018 är denna lag ersatt av lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

18. Övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken över deponier i Växjö kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anhålla hos länsstyrelsen i Kronobergs län att överlåta tillsynsansvar enligt 18 § miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) enligt följande:

Att miljö- och byggnämnden övertar tillsynsansvaret från och med den 1 oktober 2023 för samtliga nedlagda deponier i Växjö kommun, med undantag av deponier med anknytning till en annan huvudsaklig miljöfarlig verksamhet som länsstyrelsen har tillsyn över.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden har i § 156/2023 föreslagit att nämnden från och med den 1 oktober 2023 övertar tillsynsansvaret för samtliga nedlagda deponier i Växjö kommun, med undantag av deponier med anknytning till en annan huvudsaklig miljöfarlig verksamhet som länsstyrelsen har tillsyn över.

19. Förändring av prisområden samt förslag till taxeändring av när- och fjärrvärme 2024

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige beslutar att införa ett prisområde för näroch fjärrvärme för hela Växjö kommun i samma prisnivå som gäller för närvärmen i Rottne, Ingelstad och Braås.
 2. Förändringen träder med hänsyn till villkor i kundavtalen i kraft 1 september 2023 för näringslivskunder och 1 januari 2024 för privatpersoner.
 3. Kommunfullmäktige beslutar om en generell prisökning med i genomsnitt 8,0 % för när- och fjärrvärmen i hela Växjö kommun från och med 1 januari 2024.

Bakgrund

Växjö Energi AB (VEAB) har i samband med delårsrapport per 2023-04- 30 och lämnad prognos för helårsresultat 2023 flaggat för stora kostnadsökningar på biobränsle från 1 augusti 2023. Tillgången på bränsle är låg och priserna har ökat från 212 kr/MWh till cirka 360 kr/MWh, en prisökning med cirka 70%. Detta innebär ökade bränslekostnader 2023 med cirka 53 miljoner kronor och för 2024 cirka 130 miljoner kronor.

De föreslagna prisförändringar ger VEAB en intäktsförstärkning om 97 mnkr 2024 vilket motsvarar cirka 75% av beräknad kostnadsökning för biobränsle. Resterande 25% (33 mnkr) hanteras inom ramen för VEAB’s verksamhet och resultat.

20. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunfullmäktige fastställer bilagt förslag till taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2024. Förslaget innebär oförändrade avgifter från januari 2024.
 2. Kommunfullmäktige fastställer bilagt förslag till ny taxekonstruktion för år 2024.

Bakgrund

VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen. Anläggningsavgifter är en engångsavgift för att täcka kostnader att anordna de allmänna VAanläggningarna medan brukningsavgiften ska täcka de löpande kostnaderna som kommunen har för att upprätthålla anläggningarnas funktion.

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 80 och 81/2023 lämnat förslag på taxa till kommunfullmäktige.

21. Grönplan för Växjö kommunkoncern

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar grönplan för Växjö kommunkoncern enligt till ärendet bilagt förslag daterat den 19 april 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2022 ett uppdrag att ta fram en grönplan som ska ge förvaltningarna och bolagen en tydlig prioritering när det gäller de insatser som behövs för att underlätta för en hållbar exploatering och förtätning av Växjö kommun.

Grönplanen ska ses som en del i genomförandet av hållbarhetsprogrammet, Hållbara Växjö 2030, och för att uppnå visionen att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka för invånare, företag och besökare, idag och i framtiden.

21b. Extra avsägelse

Paus

22. Val av nämndemän till Växjö tingsrätt 1 januari 2024 - 31 december 2027

Förslag till beslut

Växjö Kommunfullmäktige föreslås välja nämndemän till Växjö tingsrätt 1 januari 2024 - 31 december 2027 enligt listan bestående av 54 namn bifogad under punkt 22 i kallelsen.

23. Valärenden från valberedningen

Valberedningens ordförande förrättar övriga val, om några har inkommit sedan föregående möte.

24. Anmälan av politisk sekreterare och gruppledare för Centerpartiet

25. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckning i kallelsen.

Bakgrund

Ett antal motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.

Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas i anslutning till det inkomna förslaget.

26. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:
2023-07-03 Länsstyrelsen Skånes protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
2023-06-30 Samhällsbyggnadsnämndens beslut över medborgarförslag om parkeringstider i Växjö
2023-06-29 Nämnden för arbete och välfärds rapport över ej verkställda beslut 2023 kvartal 1
2023-06-19 Omsorgsnämndens beslut över medborgarförslag om ökat skydd för omsorgstagare
2023-06-15 Länsstyrelsen Kronobergs beslut att utse Lars-Ove Hedman (S) till ny ersättare fullmäktige
2023-06-07 SSAMs beslut § 33 Beslut om investering av fyrfackskärl
2023-06-07 SSAMs beslut § 36 Revidering av behandlingstaxa -23 Häringetorp och Äskya avfallsanläggning, Växjö respektive Älmhults kommun
2023-06-01 Samhällsbyggnadsnämndens beslut över medborgarförslag om samhällsinformation till fastighetsägare
2023-06-01 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om grillplats vid Lugnets park

27. Godkännande av framställda interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om interpellationer som har inkommit får ställas.

28. Interpellation till Johnny Werlöv (V) från Andreas Olsson (C) om utvärdering av dynamiskt inköpssystem på frukt, grönt, färskt kött och charkuterier

Andreas Olsson (C) ställer i sin interpellation till ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott följande frågor:

 1. Om man utvärderar DIS på frukt och grönt samt kött, hur många avrop och från hur många olika producenter har kommunen gjort hittills?
 2. Vilka insatser görs kontinuerligt för att sprida informationen om att Växjö kommun använder sig av DIS?
 3. Finns det någon ambition från dig som ordförande att vidga DIS till fler livsmedelsområden?
 4. Med DIS upplägget borde fler områden som inte bara är mat kunna användas, till bilar gör det redan, men varför inte till städning som fönsterputsning till exempel. Vilka områden ser du framöver kan upphandlas med DIS?

29. Interpellation till utb.nämndens ordförande Julia Berg (S) från Christer Svensson (SD) om simkunnighet bland barn och ungdomar i Växjö kommun

Christer Svensson (SD) ställer i sin interpellation till utbildningsnämndens ordförande följande frågor:

 1. Vad säger statistiken över de senaste 6 VT (från 2017/18 till 2022/23) över andel elever med A-E i idrott och hälsa (%) för årskurs 6 respektive årskurs 9?
 2. Vid den senaste mätningen (2017) låg Kronoberg på tredje plats i Sverige över simkunnigheten i den nationella statistiken. Hur har utvecklingen sett ut de senaste 5 åren för Kronobergs räkning.
 3. Målet är såklart en nollvision i antal drunkningsolyckor. År 2017 rapporterades fem barn drunkna. Hur har utvecklingen sett ut efter 2017? Har nollvisionen infriats?
 4. Hösten 2017 genomförde utbildningsförvaltningen en särskild genomgång av simundervisningen och resultaten ämnet idrott och hälsa för läsåret 2016/17. Den visade hur många elever som blivit underkända i ämnet idrott och hälsa. Jämfört med resultatet 2017 vad säger senare års genomgång? Är antal underkända elever konstant över tid eller kan man se en förändring?
 5. Skolornas tillgång till simundervisning anpassas efter behovet, skolor med fler elever med behov har en större andel av den tillgängliga tiden i ramavtalet. Vilka skolor har under senaste 5 års perioden haft utökad tid för simundervisning? Samt hur ser fördelningen av tid med förstärkt simundervisning ut, fördelat på skolorna?
 6. För att säkerställa simkunnighet, kommer det nya styret att prioritera fri simundervisning i Växjö kommun?

Paus

Allmänhetens frågestund

Mötets avslutning

Mötesstart: 29 augusti klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden, punkten är tidsatt till kl. 17:00.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.