Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 19 mars 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martin Fransson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Klubb Kvarnabacken

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lars Johansson, Sevedstorps Gård

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Thomas Ekelius förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Talare

Thomas Ekelius förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Talare

Niclas Ramström VD Vöfab

Talare

Thomas Ekelius förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Talare

Niclas Ramström VD Vöfab

Talare

Thomas Ekelius förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Talare

Niclas Ramström VD Vöfab

Talare

Thomas Ekelius förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Claes Bromander (C)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Michael Färdig (L)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Christina Rosén (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Anders Franzén

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Anders Franzén

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Tina Sturesson (C)

Talare

Magnus Wåhlin (MP)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Storbjörk (S)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Lisa Larsson (S)

Talare

Annika Nilsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Maria Garmer (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

mötet återupptas ca kl 16:00

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Jon Malmqvist (KD)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

mötet återupptas ca kl 16:30

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Martina Forsberg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

2. Godkännande av dagordning

3. Utdelning av Växjö kommuns landskapsvårdspris 2023

Sammanfattning

Växjö kommuns landskapsvårdspris kan tilldelas person eller personer som genom berömvärda insatser hävdat det svenska kulturlandskapet. Insatserna ska karaktäriseras av bevarande eller återställande av kulturlandskapet, men kan också utgöras av förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Landskapsvårdspriset kan också utdelas till person eller personer som genom skrift eller annan form av dokumentation kan anses att på ett förtjänstfullt sätt ha medverkat till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun. Landskapsvårdspriset kan även tilldelas juridisk person.

Växjö kommuns landskapsvårdspris 2023 tilldelas Klubb Kvarnabacken och Lars Johansson, Sevedstorps Gård. Pristagarna erhåller 10 000 kronor vardera.

Nomineringarna lyder som följer:

Klubb Kvarnabacken

Som kunskapsspridare verkar Klubb Kvarnabacken för att barn och ungdomar ska lära sig om djur och natur. I södra utkanten av Rottne håller Klubb Kvarnabacken ca 11 ha jordbrukslandskap öppet med betande får och hästar och bjuder in till ett engagerat lärande i tidig ålder.

Kontakt med natur och djur skapar kunskap och respekt vilket leder till ett ökat engagemang för miljön. Växjö kommun vill uppmuntra Klubb Kvarnabacken att fortsätta utveckla en välkomnande verksamhet med fokus på barn och ungas goda relation med naturen.

Lars Johansson, Sevedstorps Gård

Sevedstorps Gård utanför Braås drivs nu i fjärde generationen av Lars Johansson. På gården finns nötdjur som betar naturbetesmark, både på de egna markerna men även i det kommunala naturreservatet Braås Park där flera restaureringar av betesmarker gjorts. I Braås Park betas värdefulla och artrika ekhagar och naturbetesmarker på ett förtjänstfullt sätt, vilket bidrar till artrikedom och inbjudande landskap.

På Sevedstorps Gård finns även gårdsförsäljning av deras lokala nötkött vilket är ett gott exempel på vidareförädling av egna råvaror till lokal matproduktion. Växjö kommun vill uppmuntra Sevedstorps Gård att fortsätta utveckla sin verksamhet, hålla det småländska landskapet öppet och stärka den biologiska mångfalden. 

2. Godkännande av dagordning

3. Utdelning av Växjö kommuns landskapsvårdspris 2023

Sammanfattning

Växjö kommuns landskapsvårdspris kan tilldelas person eller personer som genom berömvärda insatser hävdat det svenska kulturlandskapet. Insatserna ska karaktäriseras av bevarande eller återställande av kulturlandskapet, men kan också utgöras av förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Landskapsvårdspriset kan också utdelas till person eller personer som genom skrift eller annan form av dokumentation kan anses att på ett förtjänstfullt sätt ha medverkat till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun. Landskapsvårdspriset kan även tilldelas juridisk person.

Växjö kommuns landskapsvårdspris 2023 tilldelas Klubb Kvarnabacken och Lars Johansson, Sevedstorps Gård. Pristagarna erhåller 10 000 kronor vardera.

Nomineringarna lyder som följer:

Klubb Kvarnabacken

Som kunskapsspridare verkar Klubb Kvarnabacken för att barn och ungdomar ska lära sig om djur och natur. I södra utkanten av Rottne håller Klubb Kvarnabacken ca 11 ha jordbrukslandskap öppet med betande får och hästar och bjuder in till ett engagerat lärande i tidig ålder.

Kontakt med natur och djur skapar kunskap och respekt vilket leder till ett ökat engagemang för miljön. Växjö kommun vill uppmuntra Klubb Kvarnabacken att fortsätta utveckla en välkomnande verksamhet med fokus på barn och ungas goda relation med naturen.

Lars Johansson, Sevedstorps Gård

Sevedstorps Gård utanför Braås drivs nu i fjärde generationen av Lars Johansson. På gården finns nötdjur som betar naturbetesmark, både på de egna markerna men även i det kommunala naturreservatet Braås Park där flera restaureringar av betesmarker gjorts. I Braås Park betas värdefulla och artrika ekhagar och naturbetesmarker på ett förtjänstfullt sätt, vilket bidrar till artrikedom och inbjudande landskap.

På Sevedstorps Gård finns även gårdsförsäljning av deras lokala nötkött vilket är ett gott exempel på vidareförädling av egna råvaror till lokal matproduktion. Växjö kommun vill uppmuntra Sevedstorps Gård att fortsätta utveckla sin verksamhet, hålla det småländska landskapet öppet och stärka den biologiska mångfalden. 

4. Information om ny simhall på Bäckaslövsområdet – Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen och Niclas Ramström, VD Vöfab

5. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

6. Rapport från kommunens revisorer

Sammanfattning

Kommunens revisorer lämnar Granskning av stödfunktioner samt Granskning av otillåten påverkan.

Kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna.

7. Motion angående vargen - Sofia Stynsberg (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen där följande framgår:

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det inte är ett kommunalt uppdrag att bevaka varg- eller andra viltfrågor, detta uppdrag åligger Länsstyrelserna i landet. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur som björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Det är även Länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

När det gäller ledamöterna i kommunstyrelsen med särskilt utpekade ansvarsområden så ligger det inom ramen för deras respektive uppdrag att själva utforma uppdraget och dess utförande. Detta är således ingen fråga som fullmäktige beslutar om eller styr över.

Förvaltningen konstaterar vidare att återrapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen åligger dessa ledamöter redan idag, varför del av motionen bedöms vara uppfylld och genomförd.

Bakgrund

Sofia Stynsberg (M) har lämnat en motion till fullmäktige med följande yrkanden: 

  • Att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för landsbygden får i uppdrag att samla information angående varg från lantbrukare, jaktlag och kommunens jägare.
  • Att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för landsbygden ges i uppdrag att ha en kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen i Kronoberg angående vargpopulationen och eventuell skyddsjakt.
  • Att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för landsbygden ges i uppdrag att återkoppla den information de fått angående vargen till kommunstyrelsen.

8. Motion om åtgärder för förbättrat företagsklimat - Bo Frank (M) och Lars-Göran Svensson (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bakgrund

Bo Frank (M) och Lars-Göran Svensson (M) har inkommit med en motion om åtgärder för förbättrat företagsklimat. I motionen föreslås:

  • att kommunen tar fram en tydlig målbild av att företagande är viktigt och en prioriterad fråga i relevanta styrande dokument.
  • att kommunens politiker ges någon form av ”fortbildning” i företagandets villkor och förutsättningar.
  • att kommunens medarbetare som främst arbetar med myndighetsutövning ges samma kunskap.

Paus

9. Justering av uppdrag i Växjö kommuns budget 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nedanstående uppdrag i Växjö kommuns budget 2024:

1. Uppdrag: Stärk Växjö och Co. Huvudprocess: Möjliggöra en aktiv fritid (ingen ändring), Riktningsmål (ändring): Växjöbor ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet

2. Uppdrag: Servera frukt i alla kommunala grundskolor. Huvudprocess: Utbilda för ett livslångt lärande (ingen ändring), Riktningsmål (ändring): Servera frukt i alla kommunala grundskolor Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

3a. Uppdrag: Öka elevinflytandet över skolmåltider för fler mätta elever och mindre matsvinn. Huvudprocess: Utbilda för ett livslångt lärande (ingen ändring) Riktningsmål (ändring): Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

3b. Uppdrag: Stärk kulturskolan. Huvudprocess: Utbilda för ett livslångt lärande (ingen ändring), Riktningsmål (ändring): Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

4. Uppdrag: Inköp av förskolebuss. Huvudprocess: Utbilda för ett livslångt lärande (ingen ändring), Riktningsmål (ändring): Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

5. Uppdrag: Utöka kulturella upplevelser för barn i förskola och grundskola. Huvudprocess: Utbilda för ett livslångt lärande (ingen ändring), Riktningsmål (ändring) Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för Växjö kommun 2024. Vissa av uppdragen har fått felaktiga riktningsmål.

10. Justering av Bilaga 3: Uppföljning av mål och nyckeltal i Växjö kommuns budget 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sista stycket i Bilaga 3: Uppföljning av mål och nyckeltal i Växjö kommuns budget 2024 till:

God ekonomisk hushållning följs upp genom ett finansiellt mål och ett antal indikatorer. För att anse att kommunen har en god ekonomisk hushållning ska det finansiella målet vara uppfyllt samt minst hälften av indikatorerna gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om bilaga 3 i budget för Växjö kommun 2024.

Sista stycket enligt beslutad budget:
Målet för ekonomisk hushållning i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Målet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översynen av resursanvändningen som genomförs under innevarande mandatperiod. Effektivitetsnyckeltalen följs dessutom upp i respektive process.

11. Justering av nyckeltal Växjö kommuns budget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ändra de åtta nyckeltal i Växjö kommuns budget 2024 som framgår i handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för Växjö kommun 2024. Vissa av nyckeltalen knutna till riktningsmålen har fått felaktiga formuleringar.

12. Köp av del av fastigheten Växjö Kräftan 11

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Vidingehem får förvärva del av fastigheten Växjö Kräftan 11.

Innan förvärvet genomförs ska det godkännas av Växjö Kommunföretag AB respektive omsorgsnämnden.

Bakgrund

Kommunen förhyr 23 lägenheter som gruppboende med tillhörande lokal på Västra Esplanaden 32. Brf Spetsamossen äger fastigheten Växjö Kräftan 11 på vilken byggnaden som omfattar samtliga 23 lägenheter är belägen. HSB äger emellertid lägenheterna. Hyresförhållandet inleddes i mitten på 90-talet när byggnaden uppfördes.

HSB har under 2022 sagt upp hyresavtalet med kommunen för omförhandling. Dessa förhandlingar har mynnat ut i att det är till fördel om kommunen istället kan förvärva den del av Fastigheten där byggnaden är belägen. Kommunen, HSB och Brf:en har därför ingått bilagd avsiktsförklaring.

13. Antagande av Nödvattenplan för Växjö kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Nödvattenplan för Växjö kommun.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 22/2023 godkänt bifogad nödvattenplan och gett förvaltningschefen i uppdrag att tillse att erforderligt material införskaffas och att erforderliga kommunikationsinsatser genomförs för att säkra nödvattenplanens genomförande.

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat Nödvattenplan för Växjö kommun till kommunfullmäktige för antagande.

Syftet med en nödvattenplan är att vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse säkerställa dricksvattenförsörjningen till de delar av kommunen som försörjs av de kommunala dricksvattenanläggningarna. Nödvattenplanen är en övergripande plan för hur VAavdelningen och kommunen ska hantera störningar i produktionen av dricksvatten. Planen ska även klargöra de olika ansvarsområdena mellan de olika aktörer som påverkas av störningen.

Målet med nödvattenplanen är att vid en störning av den ordinarie dricksvattenproduktionen ska Växjö kommun kunna leverera vatten av dricksvattenkvalitet till samhällsviktiga verksamheter och till sina medborgare. Nödvattenplanen ska även tillse att de aktörer som arbetar med störningen ska kunna arbeta både tids- och resurseffektivt för att återställa dricksvattenproduktionen till ordinarie drift.

Denna nödvattenplan är ett större omtag och en revison av den enklare planering som gjordes 2012. Som stöd i utformningen av den nya planen har bland annat Livsmedelsverkets guide för planering av nödvatten använts. Växjö kommun har under 2023 genomfört en enkätundersökning och haft intervjuer gällande hemberedskap under kris som delvis berört avbrott i dricksvattenförsörjningen, som bidragit till utformningen av denna nödvattenplan.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse orsakad av ett avbrott i den ordinarie dricksvattenförsörjningen eller vid misstanke om otjänligt vatten. Nödvattenplanen ska vara ett stöd och kan användas vid såväl en mindre störning som när hela eller delar av kommunen drabbas av störningar i dricksvattenförsörjningen.

Nödvattenplanen innehåller information som till del faller under sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Den informationen hanteras i bilagor och bifogas inte i detta ärende. Dessa bilagor uppdateras vid behov då det är viktigt att dessa bilagor innehåller korrekt och uppdaterad information.

För att Nödvattenplanen skall kunna aktiveras och fungera finns ett behov av att inskaffa tankar och annat material, samt informera både internt och externt kopplat till vilket ansvar som ligger på verksamheter, fastighetsägare och enskilda invånare.

14. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnder.

Bakgrund

En redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder sker en gång per år. Redovisningen utgår från en rapport över uppdrag som kommunstyrelsen och nämnderna fått tillhanda från kommunfullmäktige under året. I rapporten finns även uppdrag från tidigare år som ännu inte blivit genomförda.

15. Förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till kommungemensam verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna 2.1 Kommunicera för invånarnas, näringslivets, besökarnas och medarbetarnas kännedom, kunskap och delaktighet, 2.4 Förse organisationen med kunniga medarbetare med möjligheter att utvecklas för god kompetensförsörjning, 2.7 Ge stöd vid upphandling, ekonomi och redovisning för god ekonomisk hushållning, 4.3.1 Utreda och besluta inom överförmyndarnämnden, 4.3.2 Utreda och besluta inom äldreomsorg, 4.3.3 Utreda och besluta inom omsorg funktionsnedsättning samt 4.3.4 Utreda och besluta inom individ- och familjeomsorg.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen tas av kommunfullmäktige för att gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen ersätter helt eller delvis myndigheternas egna dokumenthanteringsplaner och gäller före myndigheternas egna planer om det finns avvikande bestämmelser i dessa. Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och förbunden på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige har därför i tidigare beslut uppmanat bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet och kommunalförbund att besluta om att följa den av kommunfullmäktige antagna kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Sammanfattning

Enligt Arkivreglemente för Växjö kommun ska kommunen införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Denna utgår från kommunens processkartläggningsarbete. Beslut om den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen tas av kommunfullmäktige för att gälla för kommunstyrelsen och nämnderna. Nu behöver revideringar göras av de delar som antagits för HR- och kommunikationsprocesserna samt för Utreda och besluta om behov utifrån den enskildes livssituation inom Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv. Dessutom behöver en ny del antas för inköpsprocessen.

16. Valärenden från valberedningen

Sammanfattning

Valärenden hanteras på sammanträdet.

17. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

18. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om belysning mellan Kurortsvägen och Lugnets väg för ökad trygghet
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om belysning vid gångbana i Åryd
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om bullerbekämpning vid 2-filsväg i Sandsbro
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om åtgärder för ny cykel- och gångväg på gamla riksväg 25 vid Furuby
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om åtgärder för mer trafiksäker cykelled
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet på Vaktvägen
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om cykelväg mellan Hovshaga centrum/kyrkogård och Norremarksområdet
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om förändring av cykelväg på Linnégatan, Växjö
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om säkrare cykelöverfarter vid Hjalmar Petris väg
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om trafikljus vid korsningarna Vaktvägen/Markenterivägen/Bäckaslövsesplanaden
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om cykelväg från Bosgårdsvägen till Öjavägen på riksväg 23
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om parkeringsmöjligheter och övergångsställe vid nya Räppevallen
2024-01-29 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om Vision Växjö stadspark och simhallsfrågan

19. Behandling av frågor

Paus

Allmänhetens frågestund

Mötets avslutning

Mötesstart: 19 mars klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets kallelse (öppnar ny flik)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.