Primära flikar

Växjös kommunfullmäktige 4 juni 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Fredrik Pettersson

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Jane Johansson, Kungsvägen 61B

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Lars-Göran Svensson (M)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Björn Svensson (M)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Anton Olsson (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Otto Lindlöf (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Julia Berg (S)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Sofia Stynsberg (M)

Talare

Johnny Werlöv (V)

Talare

Andreas Olsson (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Magnus Folcker (MP)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Alexander Harréns (SD)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Pernilla Bodin (MP)

Talare

Frida Sandstedt (V)

Talare

Arijeta Reci (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Martin Edberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Tajma Sisic (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Björn Kleinhenz (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Talare

Marie-Louise Gustafsson (S)

Talare

Ulf Hedin (M)

Talare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Mötets öppnande och upprop

1. Justering av protokoll

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer personer, dag och tid att justera mötets protokoll.

2. Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner mötets dagordning

3. Utdelning av pris till årets arbetsplats

Förslag till beslut

Organisations- och personalutskott utser Kungsvägen 61B, omsorgsförvaltningen, till årets arbetsplats 2023.

Bakgrund

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exemplen på arbetsplatser som finns inom Växjö kommunkoncerns organisation och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Utmärkelsen kan även fungera som ett sätt att lyfta väl fungerande arbetsmetoder.

Arbetsgruppen som vinner utmärkelsen tilldelas en summa på 30 000 kronor, dock högst 2 000 kronor per arbetstagare, som kan användas till valfri aktivitet.

Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
resultat från enkäten Temperaturmätaren.

Elva arbetsplatser har ansökt om att få utmärkelsen i år.

4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund

5. Rapport från kommunens revisorer

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar kommunstyrelsens yttrande gällande granskningen av centralisering av stödfunktioner.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 86/2023 beslutat att godkänna projektplanen för granskningen av centralisering av stödfunktioner och gav revisionsföretaget KPMG i uppdrag att genomföra granskningen. KPMG bedömde att kommunstyrelsens styrning och ledning av de stödfunktioner som togs över centralt inte är ändamålsenliga eller effektiva. Av förvaltningarna och bolagen upplevdes tjänsterna delvis som ändamålsenliga och effektiva men att åtgärder kvarstod för att stärka effektiviteten i de tjänster som tillhandahålls.

Svaren skiljde sig något mellan bolag och förvaltningar då bolagen inte har tagit del av tjänsterna lika länge. Det bedömdes att kommunstyrelsen behöver vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan stödfunktionerna och nämnderna/bolagen, skapa en gemensam riktning och mål för den fortsatta organisationen. Det saknas forum för löpande uppföljning av stödfunktionerna avseende kvalitet och nöjdhet.

Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att ansvarsområden och uppdrag för stödfunktionerna, samt roll- och ansvarsfördelning mellan verksamhet och stödfunktion tydliggörs och förankras i organisationen. I § 27/2024 godkände revisorerna avrapporteringen och översände granskningsrapport och missiv till kommunstyrelsen för yttrande.

6. Motion om ett levande Växjö centrum - Gunnar Nordmark (L) och Christina Rosén (L)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att avgiftsfri parkering efter kl 18.00 i zon 1, redan är beslutad och att antalet avgiftsbefriade korttidsparkeringar i dagsläget bedöms tillräckliga.

Bakgrund

Gunnar Nordmark, Christina Rosén och Michael Färdigh (samtliga L) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att:

fullmäktige beslutar att införa avgiftsfri parkering efter kl. 18 i centrala Växjö vid Växjö kommuns allmänna parkeringar.
fullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna att öka antalet avgiftsbefriade korttidsparkeringar i Växjö centrum.

7. Motion om att systematisera arbetet med kommundoktorander - Rene Jaramillo (M)

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa koncernövergripande rutiner för hantering av kommundoktorander; såsom behovsprövning, rekrytering, anställningsvillkor m.m.

2. Kommunfullmäktige beslutar att attsats 1 och 3 därmed är besvarade då uppmuntran till kommunens bolag och förvaltningar att anställa kommundoktorander bör komma efter att rutiner fastställts och att utreda vilka åtgärder som behövs för att öka attraktiviteten hos Växjö Kommun som arbetsgivare och därmed öka sannolikheten att kommundoktorander fortsätter sin anställning efter avslutad utbildning ska beaktas i arbetet med Växjö kommun som attraktiv arbetsgivare.

Bakgrund

Rene Jaramillo (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska systematisera sitt arbete med kommundoktorander. I motionen anförs således följande:

Att uppmuntra kommunens bolag och förvaltningar att anställa kommundoktorander
Att fastställa koncernövergripande rutiner för hantering av kommundoktorander; såsom behovsprövning, rekrytering, anställningsvillkor m.m.
Att utreda vilka åtgärder som behövs för att öka attraktiviteten hos Växjö kommun som arbetsgivare och därmed öka sannolikheten att kommundoktorander fortsätter sin anställning efter avslutad utbildning.

8. Växjösystemet för planering av civilt försvar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med nämnder och bolag, planera utifrån framtaget planeringssystem samt inleda utifrån kommunalt typfall 1.

Bakgrund

Som ett led i planeringsarbetet för civilt försvar har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett planeringsunderlag för det fortsatt arbetet med kommunkoncernens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap. Underlaget har föredragits för koncernledning och säkerhetsombud- / samordnare på förvaltning, bolag och förbund.

9. Beslut om att inrätta en serviceförvaltning samt revidering av servicenämndens reglemente

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en serviceförvaltning från och med den 1 september 2024.

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande förslag att anta revideringar i servicenämndens reglemente skickas vidare till kommunfullmäktige.

a. Kommunfullmäktige beslutar att det i avsnitt 4 i servicenämndens reglemente ska göras följande tillägg: Servicenämnden ansvarar för kommunhusets interna service och Växjö kommuns kontaktcenter.
b. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i servicenämndens reglemente ska ha följande lydelse: Servicenämndens förvaltningsorgan är serviceförvaltningen.
c. Ändringarna i reglementet gäller från och med den 1 september 2024.

Bakgrund

Servicenämnden inrättades den 1 januari 2023 och beslutar om frågor som rör offentliga måltider, IT-tjänster och lokalförsörjning. Förvaltningsorgan för servicenämnden är kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen är också förvaltningsorgan åt kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsförvaltningen i frågor som rör mark- och exploatering samt övergripande planering. Kommunchefen har undersökt förutsättningarna för en ny serviceförvaltning som utgör förvaltningsorgan för servicenämnden.

Utifrån slutsatserna har kommunchefen föreslagit för kommunstyrelsen att en serviceförvaltning bildas. Det innebär att de frågor som finns under servicenämndens ansvarsområde flyttas från kommunledningsförvaltningen till serviceförvaltningen. Utöver detta flyttas två enheter, serviceenheten och kontaktcenter, från kommunikationsavdelningen (kommunledningsförvaltningen) till en ny avdelning under serviceförvaltningen.

Befintliga reglementen för servicenämnden och kommunstyrelsen har analyserats för att se vilka eventuella förändringar som behöver göras med anledning av bildandet av serviceförvaltningen. Resultatet av denna analys är att servicenämndens reglemente föreslås ändras i den del som rör nämndens förvaltningsorgan samt ett förtydligande kring att servicenämnden ansvarar för kommunhusets interna service och Växjö kommuns kontaktcenter. Förslag till nytt reglemente för vidare beslut i kommunfullmäktige framgår av denna skrivelse.

10. Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband med införande av en serviceförvaltning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om de föreslagna ändringarna gällande kommunledningsförvaltningen och införande av en serviceförvaltning, att servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten för avdelningen service och bemötande från kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ett förslag på ny organisation av kommunledningsförvaltningen och införande av en serviceförvaltning underställd servicenämnden presenterades i maj och beslutas av kommunfullmäktige 4 juni. Omorganisationen är tänkt att gälla från den 1 september 2024. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2022 (§ 376) om att servicenämnden fick överta vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen.

Servicenämnden övertog då ansvaret för lokalförsörjnings- och IT-frågor samt måltidsorganisationen. Nu föreslås servicenämnden även överta ansvaret för servicecenter och kontaktcenter. För att serviceförvaltningen ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta över information som utgör allmänna handlingar från kommunstyrelsen även när det gäller dessa verksamheter.

Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed beslut av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

För att den nya serviceförvaltningen ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta över information som utgör allmänna handlingar från kommunstyrelsen. För att servicenämnden ska få överta vården av allmänna handlingar från kommunstyrelsen krävs enligt arkivlagen ett beslut av kommunalfullmäktige.

11. Nya ägardirektiv för Huseby Bruk AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för Huseby Bruk AB.

Bakgrund

Växjö äger 30 procent av aktierna i Huseby Bruk AB, resterande ägs av Alvesta. Alvesta och Växjö har avtalat om att Värends räddningstjänst knyts till Växjö och Huseby till Alvesta. I detta ligger att Alvestas styrsystem, processer och så vidare ligger till grund för styrningen av Huseby.

Alvesta antog i fjol uppdaterade ägardirektiv för sina helägda bolag och nu ska Huseby få ett motsvarande uppdaterat ägardirektiv. Ägardirektivet har hanterats på ägarsamråd med kommunstyrelsens presidium. Ägardirektivet är uppdaterat vad gäller målbild och vilka belopp som gäller för investeringar utan ägarnas godkännande. I övrigt ändringar för att matcha Alvestas styrsystem.

12. Årsredovisning 2023 för Värends Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i Årsredovisningen för Värends Räddningstjänstförbund 2023.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten för år 2023 i Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

I 6 kap 1 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap 2-6 §§ (bolag) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Samma uppföljning som framgår i 6 kap 9 § gällande bolag bedöms gälla även för kommunalförbund, det vill säga att kommunstyrelsen ska i särskilt beslut pröva om den verksamhet som förbundet har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Värends Räddningstjänstförbunds syfte är att verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är Växjö kommun och Alvesta kommun.

13. Antagande av Strategisk stadsdelsplan Teleborg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategisk stadsdelsplan Teleborg.

Bakgrund

I integrationsplanen för Växjö kommun anges att det ska tillsättas tvärsektoriella områdesteam i kommunens prioriterade områden. Dessa ska ta fram lokala integrationsplaner för respektive område. Sedan 2018 har arbetet med att etablera områdesteam i Araby, Braås, Lammhult och Teleborg pågått i Växjö kommun.

2022 antog Växjö kommunfullmäktige strategisk stadsdelsplan Araby, i november 2023 antogs en strategisk områdesplan för Lammhult, i februari 2024 klubbades den strategiska områdesplanen för Braås och nu sluts cirkeln då strategisk stadsdelsplan för Teleborg ska antas.

14. Revidering av bestämmelser för Växjö kommuns landskapsvårdspris

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bilaga till bestämmelser för Växjö kommuns landskapsvårdspris.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har till kommunfullmäktige lämnat ett förslag om att revidera bestämmelserna för Växjö kommuns landskapsvårdspris. Beslut om bestämmelser för Växjö kommuns landskapsvårdspris togs av kommunfullmäktige för första gången 1986-05-29, varpå priset delades ut för första gången 1987.

Sedan dess har priset delats ut årligen och uppmärksammat personer, föreningar och organisationer som gör förtjänstfulla insatser för landskapsvård runt om i Växjö kommun.

Bestämmelserna reviderades senast 2008, och efter bland annat omorganisation i kommunen görs bedömningen att ett behov av revidering av bestämmelserna återigen föreligger. Revideringarna syftar till att förtydliga förfarandet kring landskapsvårdspriset men förändrar inte syftet eller omfattningen av priset.

15. Antagande av Taxa för dispenser för transporttillstånd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ”Taxa för dispenser för transporttillstånd” i enlighet med förslaget i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2024-02-07.

Bakgrund

Taxan för dispenser för transporttillstånd reviderades senast 2007-11-13. Under 2023 handlade tjänstepersoner inom Växjö kommun 37 transportdispensärenden som samhällsbyggnadsförvaltningen fattade beslut om. Utöver dessa ärenden har Växjö kommun även handlagt förfrågningar om yttrande från Trafikverket.

Under andra halvåret 2023 inkom 130 ärenden där Växjö kommun skulle yttra oss om färdväg. Totalt resulterade detta i 167 Castor-ärenden. Anledningen till att en revidering önskas är att senaste revidering gjordes år 2007. Delegationsordningen för förändring kring taxa faller på kommunfullmäktiges åtagande.

16. Köavgift för kommunal bostadsförmedling

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften till Växjös kommunala bostadsförmedling behålls oförändrad för perioden 1 juli 2024 till den 30 juni 2025.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska vara 100 kronor.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag AB (VKAB) och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala bostadsförmedlingen. Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön.

Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.

Paus

17. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars 2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner.

Bakgrund

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunfullmäktige två gånger per år ska få en redovisning av de motioner och medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt av kommunstyrelsen. På listan daterad den 21 mars 2024 finns totalt 5 motioner.

Av dem är 4 motioner planerade att behandlas under våren 2024. En av motionerna inkom för över sex månader sedan. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Växjö anger i 32 § att En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen lämnades in.

På listan daterad den 1 mars 2024 finns totalt 27 obehandlade medborgarförslag. 11 av dem har inte behandlats inom de sex månader som Växjö kommun har som riktlinjer när det kommer till handläggning samt beslut av medborgarförslag.

Ett par av medborgarförslagen har även passerat tidsramen för kommunallagens angivelser om ett år (KL 5 kap 35 §).

18. Valärenden från valberedningen

19. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen enligt förteckningen nedan.

Bakgrund

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas.

Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering. Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det inkomna förslaget.

20. Meddelanden till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:

2024-05-20 Omsorgsnämndens delrapportering av uppdrag att utreda och genomföra nödvändiga förändringar i kommunens avtal med privata företag som bedriver omsorg inom kommunen, att kunna nyttja lokaler och personal i händelse av en kris eller extraordinär händelse i fredstid
2024-04-29 VKAB:s beslut om fastighetsköp av Trädan 23 och 24
2024-05-13 Omsorgsförvaltningen - Sammanställning ej verkställda beslut LSS 240101--0331 kvartal 1
2024-05-13 Omsorgsförvaltningen - Sammanställning ej verkställda beslut SoL 240101--0331 kvartal 1
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om att jämställa de offentliga toaletterna
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om anpassade lekplatser för funktionshindrade
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om förbättring av Stortorget i Växjö
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om att markera parkeringsplatser i Växjö tätort
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om utökning av Strandbjörkets lekplats
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om ombyggnation av busshållplats
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om farthinder vid cykelöverfart på Kastanjevägen
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden över medborgarförslag om saknad belysning på väg
2024-05-02 Kommunens revisorers granskning av Växjö kommuns bokslut och årsredovisning 2023
2024-05-03 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om att revidera bestämmelser för Växjö kommuns landskapsvårdspris
2024-04-16 Miljö- och byggnämnden protokollsutdrag
2024-04-11 § 93 Beslut om Växjö kommuns riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl
2024-04-22 Beslut från kultur- och fritidsnämnden gällande medborgarförslag om att anordna en kulturdag/kulturrunda runt Växjösjön
2024-04-22 Beslut från Kultur- och fritidsnämnden gällande medborgarförslag om anläggande av planer för bland annat beachhandboll vid Evedals badplats
2024-04-22 Beslut från kultur- och fritidsnämnden gällande medborgarförslag om förbättring i Tipshallen kring allmänhetens löpning
2024-04-16 Utbildningsnämndens beslut gällande medborgarförslag om vindskydd eller vänthall för elever vid Sandsbro skola

21. Framställda interpellationer och frågor

Sammanfattning

Kommunfullmäktige redovisar framställda interpellationer och frågor.

Allmänhetens frågestund

Mötets avslutning

Mötesstart: 4 juni klockan 14:00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I Växjö fullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med sommaruppehåll. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. Allmänhet har under punkten Allmänhetens frågestund möjlighet att ställa en fråga inom fullmäktiges kompetensområden.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, samt om nämndefrågor. I fullmäktige behandlas också alla interpellationer, motioner och medborgarförslag. Läs mer.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon syns nertill i spelaren när textningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.